Herstel van de verbinding tussen de zoute zee en het zoete achterland is de weg richting een duurzame toekomst voor de regio Lauwerskust.

In het waddengebied zijn er nauwelijks nog plekken over waar zoet water zich kan mengen met zout zeewater. In het huidige Lauwersmeer zijn de oorspronkelijke geulen en platen nog goed zichtbaar. Daarmee heeft een hersteloperatie goede kans van slagen.

Lauwerkust verbindt zoet en zout

Wie vroeger rondliep in het huidige grensgebied tussen de provincies Groningen en Friesland, zag een zeearm die diep landinwaarts reikte: de Lauwerszee. Kustverdediging en waterveiligheid waren de reden voor de afsluiting van de Lauwerszee en het ontstaan van het Lauwersmeer. Met de natuur werd op dat moment geen rekening gehouden. Nu zijn er plannen om de verbinding met de zee weer zoveel mogelijk te herstellen waar dat mogelijk is.

Manifest Lauwerskust

De Waddenvereniging zet zich in voor een duurzame toekomst van het Lauwersmeergebied. We geloven dat de vormgeving daarvan door en voor de mensen in het gebied moet gebeuren. Op 23 mei 2019, tijdens de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer, werd het Lauwerskust Manifest aangeboden aan bestuurders uit de regio. Het manifest is een visie voor de Lauwerskust voor 2050 en verder. Het werd opgesteld door vijf ondernemers uit Friesland en Groningen, die wonen en werken in het gebied. De opstellers streven naar een sterke, gebiedseigen economie, met de ecologische draagkracht van het kustgebied als basis. De Waddenvereniging was samen met het programma Naar een Rijke Waddenzee aanjager van het proces om te komen tot het manifest.

Meer over Manifest Lauwerskust
Henk Postma

Waarom we de grens tussen Lauwersmeer en Waddenzee willen verzachten

Meegroeien met klimaatverandering

Met een meer open verbinding tussen de Waddenzee en het Lauwerskustgebied, komt er meer ruimte voor het water een kan het gebied op een natuurlijkere manier meegroeien met de zeespiegelstijging. Uiteraard staat waterveiligheid hierbij voorop.

Herstel onderwaternatuur

In het hele waddengebied zijn er nauwelijks nog plekken over waar zoet rivierwater zich kan mengen met zout zeewater. Het ontbreken van dit soort overgangen is een van de redenen waardoor het nu niet goed gaat met de onderwaternatuur van de Wadden.

Longen van de Waddenzee

Geleidelijke overgangen tussen land en zee – estuaria - zijn heel belangrijk voor trekvissen. Estuaria worden ook wel de longen van de Waddenzee genoemd. Het herstellen van de ademhaling van het Lauwersmeer, kan effect hebben op al het onderwaterleven tot in de haarvaten van Drentse en Friese beken.

Zoet waar het moet. Zout waar het kan!

Het idee van zout water in het Lauwersmeer jaagt de boeren doorgaans schrik aan. Toch praten natuurbeschermers en boeren in het Lauwersmeergebied nu samen over herstel van een open verbinding met de Waddenzee. Met gecontroleerde zoute invloeden en een veilige toekomst voor de landbouw. Die noodzakelijke natuurverbetering wordt ook gestimuleerd vanuit Europese programma’s als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Om aan al die doelstellingen te kunnen voldoen wordt er nu aanvullend vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren gewerkt aan herstel van verloren leefgebieden, van natuurlijke dynamiek en van zoet-zoutverbindingen. In een gezamenlijk plak is het toekomstperspectief op een kaart vastgelegd.

Toekomst Lauwerskust

 

Artikelen over "Lauwerkust verbindt zoet en zout" uit ons Waddenmagazine