Standpunten

Baggeren en storten

Onderhoudsbaggerwerk dient alleen onder bepaalde voorwaarden en in specifieke periodes van het jaar plaats te vinden, met zo min mogelijk vertroebeling en schade aan bodemleven. De Waddenvereniging is tegen baggeren voor het verder verdiepen van vaargeulen.

Bebouwing

Nieuwe bebouwing rond de Waddenzee mag niet strijdig zijn met de bescherming van het open landschap.

Beheer

De Waddenzee is ons grootste natuurgebied, maar wordt niet als natuurgebied beheerd. Het beheer moet ervoor zorgen dat de natuur-, landschap-, en belevingswaarden van het gebied op z’n minst behouden blijven. Dat moet niet alleen gebeuren via natuurbeheer, maar ook via de uitvoering van visserijbeleid, scheepvaartbeleid en ander beleid. Op dit moment gaan de natuur-, landschap-, en belevingswaarden van het waddengebied juist stelselmatig achteruit. De overheid dient er voor te zorgen dat het beheer ter hand wordt genomen, zodat die achteruitgang gestopt wordt of omgezet wordt in vooruitgang. Daarbij is het van belang dat één instelling de regie voert.

Duurzaamheid

Een duurzame ontwikkeling van het waddengebied, waarin het natuurbelang samengaat met een vitale regionale economie, is van essentieel belang.

Educatie

De Waddenvereniging wil zo veel mogelijk mensen bewust maken van het bijzondere karakter van het waddengebied.

Energieopwekking

Energiebesparing en duurzame vormen van energieopwekking in het waddengebied moeten krachtig worden gestimuleerd. Locaties en technieken moeten zo worden gekozen dat er geen schade aan natuur en landschap optreedt.

Gaswinning

De Waddenvereniging is tegen winning van gas onder de Waddenzee. Nu het desondanks wordt toegestaan, kan het uitsluitend plaatsvinden vanaf het vasteland en onder stringente voorwaarden: effecten van bodemdaling moeten worden uitgesloten en gecontroleerd. Een onafhankelijke commissie dient te worden ingezet als handhaver.

Havens

Als havens aan de Waddenzee uitbreiden, dan moet dat niet in de Waddenzee gebeuren.

Industrie

Voor vervuilende industrie aan de Waddenzeekust moeten duurzame alternatieven komen.

Klimaatverandering

Hoger water door klimaatverandering kan onveilig zijn voor onze kusten. Maar de Waddenzee kan helpen hoog water op te vangen. Zij kan fungeren als een natuurlijke klimaatbuffer. Daarom verkent de Waddenvereniging concrete mogelijkheden om de veerkracht van het gebied te herstellen. Daarbij gaat ze ervan uit klimaatverandering onafwendbaar is. Dit zal grote gevolgen hebben voor het waddengebied, voor de veiligheid, voor natuur en landschap en voor het economisch gebruik. Er zullen grootschalige en langjarige ingrepen nodig zijn om echt een bijdrage te leveren aan de veerkracht en daarmee aan veiligheid en biodiversiteit. Voor zo’n aanpak is ook draagvlak nodig, niet alleen bij de rijksoverheid, maar ook lokaal. Dat is een langdurig proces, waarvoor de Waddenvereniging zich maximaal inzet.

Kustverdediging

Voor de veiligheid én voor de natuur is een zo natuurlijk mogelijke kustverdediging het beste. Dat betekent zo min mogelijk harde grenzen (zoals dijken en strekdammen) en meer zachte oplossingen, zoals natte oevers en zandsuppleties. Daarbij moeten natuurlijke processen (eb en vloed, wind en stromingen) zo veel mogelijk hun gang kunnen gaan en tevens het werk doen (bijvoorbeeld: natuurlijke duinopbouw). Zandsuppleties moeten dan ook geoptimaliseerd worden voor de natuurwaarden van de kust.

Militaire activiteiten

Hoewel nieuwe oefeningen worden getoetst op schadelijkheid voor de natuur conform de Natuurbeschermingswet, is dit nog niet gerealiseerd voor het zogenaamde bestaande gebruik. De Waddenvereniging vindt dat de huidige vorm van militaire aanwezigheid onvoldoende rekening houdt met het kwetsbare karakter en de belevingswaarde van het gebied. In het Waddengebied kunnen alleen activiteiten plaatsvinden die geen verstoring geven voor mens en milieu. Militaire activiteiten kunnen veelal aan die eis niet voldoen.

Natuurherstel

Actief herstel van de natuurkwaliteit van het waddengebied wordt door de Waddenvereniging zeer belangrijk gevonden, maar mag niet leiden tot getuinier. Herstelmaatregelen dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek en moeten rekening houden met schaalniveaus in ruimte en tijd en ongunstige omstandigheden. Begeleiding en controle door wetenschappers is vereist.

Onderzoek

De Waddenvereniging baseert haar standpunten en opvattingen zo veel mogelijk op actuele wetenschappelijke kennis en inzicht. Hiertoe onderhoudt zij intensieve contacten met de onderzoekswereld.

Regelgeving

De bescherming van het waddengebied en de Noordzee moet door nationale en internationale wet- en regelgeving worden veiliggesteld. Wij denken dat zonder een adequate en bindende regelgeving op zowel nationaal als internationaal niveau het waddenbeleid onvoldoende van de grond zal komen. Met vage intenties en boterzachte afspraken bereik je niets.

Scheepvaart en rampenbestrijding

De Waddenvereniging wil een zo veilig mogelijke scheepvaart op de Noord- en Waddenzee. Omdat een (scheeps)ramp nooit voor 100% kan worden uitgesloten, moet de Waddenzee optimaal worden beschermd door een adequate rampenbestrijding met voldoende materiaal en middelen en geschikt voor dit bijzondere gebied.

Schelpwinning

De winning van schelpen kan binnen stringente randvoorwaarden plaatsvinden.

Toerisme en recreatie

Uitgangspunt voor de Waddenvereniging is dat er in het waddengebied ruimte is om de wadden(natuur) te beleven.

Visserij

In de Waddenzee is alleen duurzame visserij mogelijk. Daarom wil de Waddenvereniging dat de waddenvisserij voldoet aan een aantal ecologische voorwaarden.

Waddenfonds

De besteding van het Waddenfonds moet recht doen aan de noodzaak tot natuurherstel en bijdragen aan een sociaal-economische ontwikkeling van het waddengebied, die geen schade toebrengt aan natuur, milieu en landschap.

Waterverontreiniging

De concentraties milieuvreemde stoffen in water en bodem dienen teruggedrongen te worden en uiteindelijk te verdwijnen.

Windenergie

De Waddenvereniging steunt de energietransitie en is  voorstander van windenergie, maar ziet in het waddengebied slechts beperkt mogelijkheden voor windmolens. De vereniging zet zich in voor het behoud van de unieke waarden van het waddengebied, waaronder rust, ruimte, weidsheid, duisternis en een open horizon. Daarnaast zet zij zich in voor de bescherming van vogels, vleermuizen en andere fauna. Daarom moet er voor het waddengebied een integrale afweging gemaakt worden waar wel en waar geen windmolens mogelijk zijn, om zo te voorkomen dat het gebied, het enige natuurlijk werelderfgoed van Nederland, langzaam maar zeker wordt ‘ingepakt’ met windmolens en zo een aantal van haar unieke kwaliteiten verliest.

Voor het behoud van de Wadden is de transitie van fossiele energie naar 100 % hernieuwbare energie en energiebesparing belangrijk. Voor kolencentrales is aan de waddenkust absoluut geen plek. De Waddenvereniging blijft ook de gaswinning onder het waddengebied kritisch volgen. Windenergie is een onderdeel van energietransitie.

Daar waar het gaat om individuele plannen zal de Waddenvereniging zich het sterkst verzetten tegen eventuele plannen in het waddengebied die vallen binnen de Waddenzee zelf, natuurgebieden, in de duinen en in de Noordzee binnen de 12 mijlszone. Overige plannen in het waddengebied dienen integraal afgewogen te worden waarbij rekening wordt gehouden met cumulatieve effecten en zijn alleen aanvaardbaar in vorm van clusters van windmolens onder de strenge voorwaarden dat er geen grote effecten op natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten rust, weidsheid, open horizon en duisternis zijn.

Werkgebied

De bescherming en het behoud van natuur, milieu, landschap en beleving van het waddengebied. Deze ecologische eenheid bestaat uit: de Waddenzee, de waddeneilanden, het noordelijk zeekleigebied en de Noordzeekustzone.

Zandwinning

Zandwinning in de Waddenzee moet worden beperkt tot het reguliere onderhoud van de vaargeulen.

Zoet-zout overgangen

Een actief herstel van geleidelijke, liefst grootschalige zoet-zoutovergangen, zonder dat de veiligheid van de kustbewoners in het geding komt, is van belang.

Zoutwinning

De Waddenvereniging is tegen zoutwinning onder het wad. De bodemdaling die dit tot gevolg heeft, dreigt wadplaten continu onder water te zetten, wat tot een gebrek aan voedsel voor de wadvogels leidt. De zandhonger die door bodemdaling ontstaat, heeft zandafslag bij de eilanden tot gevolg.