Maak kennis met de Waddenvereniging. Wij komen met zo'n 35.000 waddenliefhebbers op voor de rust, ruimte en ruige natuur van Waddenzee Werelderfgoed.

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Omdat het gebied dat zelf niet kan. Uit liefde voor het kwetsbare waddengebied, dat we willen behouden voor toekomstige generaties. Dat doen we door sterk in te spelen op ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. Wij kunnen ons werk alleen doen met steun van mensen zoals jij.

Oprichting

Er was eens een 16-jarige jongen uit Kortenhoef. Deze Kees Wevers hoorde begin jaren ’60 over de plannen van de overheid om twee dammen naar Ameland aan te leggen. In die tijd was de Waddenzee voor een heleboel mensen nog een waardeloze moddervlakte. Lastig, omdat hij twee keer per dag droogviel en gevaarlijk om te varen als je het gebied niet goed kende. Ingepolderd kon het van nut zijn voor landbouw, militaire oefeningen of bloembollenteelt.

Lees zijn verhaal

Doelstelling en kernwaarden

De Waddenvereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen het noordelijk zeekleigebied, en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden. De vereniging stelt zich tevens ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze gebieden. In haar handelen gaat zij uit van het besef, dat de mens onderdeel is van het ecosysteem.

Dit zijn onze kernwaarden

Standpunten

De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud van de kenmerkende waarden van het waddengebied voor huidige en toekomstige generaties.  Sinds 2009 is de Waddenzee door Unesco erkend als natuurlijk werelderfgoed.

Dit zijn onze standpunten

Meerjarenbeleidsplan

Op 8 juni 2020 stelde de ledenraad het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Waddenvereniging vast. De ledenraad kan zich vinden in het voorstel om de komende jaren veel prioriteit aan de klimaatverandering te geven. ‘Dat is de grootste bedreiging voor de waddennatuur’, stelde de voorzitter van de ledenraad in het overleg met bestuur en directie. Ook waardeert de ledenraad het accent dat op herstel van de onderwaternatuur wordt gelegd.

Download Meerjarenbeleidsplan

Gedragscode en keurmerken

De Waddenvereniging hanteert de Gedragscode ‘Maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling’, de Gedragscode van ‘De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen’ en heeft haar eigen aanvullingen geformuleerd. De eigen Gedragscode onderstreept de inzet van de Waddenvereniging om verantwoordelijk en transparant te handelen.

Lees verder

Privacy voorwaarden

Respect voor de privacy is voor de Waddenvereniging het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De Waddenvereniging zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Lees verder