Ledenraad

Sinds januari 2022 heeft de Waddenvereniging een nieuwe ledenraad met door de vereniging gekozen leden. De ledenraad wordt gevormd door mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en de liefde voor het gebied over willen brengen op nieuwe generaties. Met kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, ecologie of communicatie.

Taken en bevoegdheden

De formele bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. De ledenraad is onbezoldigd en houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken. Alle informatie over de taken en bevoegdheden staan in de statuten. De ledenraad is per e-mail bereikbaar voor ideeën en suggesties van onze verenigingsleden.

Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, evenwichtig. Ze komen uit heel Nederland en uit het waddengebied en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. De ledenraad ontvangt een vergoeding volgens het vergoedingsbeleid zoals vermeld in onze statuten, artikel 7 lid 5. Een aantal mensen van de ledenraad hebben een specifiek inhoudelijk profiel.

 1. Astrid van de Weijenberg (communicatie & marketing) – voorzitter ledenraad
 2. Marcel Kwant (communicatie & marketing)
 3. Holger Bakker (communicatie & marketing)
 4. Harriet Stalman (communicatie & marketing)
 5. Hanneke van Diepen (bestuur en beleid)
 6. Marijke Schilperoord (bestuur en beleid)
 7. Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
 8. Mark Kapteyn (bestuur en beleid)
 9. Sanne te Stroete (bestuur en beleid)
 10. Annelies Stolp (milieu)
 11. Richard Kiewiet (milieu)
 12. Sander Holthuijsen (milieu)
 13. Thomas Leerink (milieu)
 14. Annemiek Wierdak (milieu)
 15. Evelien Hoogenberg (financiën)
 16. Winfred Voordendag (financiën)
 17. Jan de Boer (financiën)
 18. Marcel Boersma (financiën)

 

Vergadering bijwonen?

Geïnteresseerde verenigingsleden worden volgens het huishoudelijk reglement in de gelegenheid gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Dit zijn de data van de ledenraadsvergaderingen in 2023:

 • Zaterdag 9 december 2023

Mocht u bij een van bovenstaande vergaderingen aanwezig willen zijn, dan graag tijdig, doch uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de ledenraadsvergadering via een e-mail aan Astrid van de Weijenberg, voorzitter van de ledenraad.