Ruimte voor vogels en mensen

Samenwerken aan ruimte voor vogels en mensen.

Fotograaf Henk Postma

Ruimte voor vogels en mensen

Het waddengebied is een cruciale schakel op een belangrijke vogeltrekroute: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge noorden naar Afrika en omgekeerd. Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het waddengebied. Hoog tijd om in actie te komen en deze neerwaartse trend in broed- en trekvogelpopulaties in het waddengebied om te buigen.

Wij en Wadvogels is een multi-project dat zich in de periode 2019-2026 richt op drie sporen:

1. Fysieke maatregelen

Door aanleg en inrichting van nieuwe locaties binnen- en buitendijks voor wad-, weide- en duinvogels en/of versneld herstel van bestaande locaties. Deze maatregelen leiden tot ander beheer.

2. Vergroten rust, bewustwording en draagvlak

Door geleiding en gastheerschap van bewoners en bezoekers op kwelders, stranden en zandplaten, gecombineerd met creëren van draagvlak en bewustwording in het hele Waddengebied via communicatie en voorlichting.

3. Kennis vergaren en uitwisselen

Door goed meten van de effectiviteit van maatregelen: leren van ervaring.

Wat doen wij?

De Waddenvereniging is betrokken bij diverse onderdelen van dit grote project. Zo verzorgen wij samen met andere partijen gerichte voorlichting voor alle betrokkenen. Aan de basis daarvan ligt een effectiviteitsmeting van maatregelen. Daartoe hebben we eerst een zogenaamde 0-meting uitgevoerd. Dat betekent dat in kaart wordt gebracht hoe op dit moment de kennis, houding en het gedrag t.o.v. wadvogels is van inwoners, bezoekers en ondernemers van het gebied. Mede op basis van die uitkomsten wordt een set maatregelen geïntroduceerd en worden voorlichtings- en bewustwordings-campagnes geïnitieerd. Binnen de effectiviteitsmeting brengen we vervolgens in kaart wat het effect is van die maatregelen op kennis, houding, gedrag en draagvlak. Dat doen we gedurende de looptijd van het project en achteraf.

Wat kun jij doen?

Houd afstand

Houd afstand van vogels en zeker wanneer je grote groepen rustende vogels ziet. Bij laag water zoeken wadvogels voedsel op het wad. Bij hoog water rusten ze veelal in grote groepen op zogenaamde ‘hoogwatervluchtplaatsen’. Het is belangrijk om hier extra alert te zijn op verstoring. Gaat er een vogel

Betreed geen rustgebieden en afgezette stranden

Informatieborden op de Wadden vertellen je waar en wanneer je rustgebied wel en niet kan betreden. Zie je een afgezet strand of gebied? Dit is niet voor niks. Strandbroeders, zoals de bontbekplevier, leggen hun eieren op het kale zand en dat maakt de nesten kwetsbaar. Hun jongen worden alleen.

Houd je hond aan de lijn

Wandel je met de hond, houd deze dan aan de lijn en laat ook in een losloopgebied je hond niet achter vogels aanrennen.

Samenwerkingsprogramma

Negen organisaties slaan de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied met het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’. Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland.

Ontdek wat je nog meer kunt doen voor vogels

Naar de projectwebsite WADdoejij