3 miljoen euro voor bescherming wadvogels

Henk Postma

Het Waddenfonds gaat 3 miljoen euro investeren in de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. In de eerste fase zijn de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied al verbeterd.

Internationaal vogelbelang

Het waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied in Noordwest-Europa. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik om te broeden, maar ook om op krachten te komen tijdens de trek. Het is niet voor niets dat het waddengebied een beschermde Natura 2000-status heeft en op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Ondanks het grote internationaal belang van de Wadden hebben veel broed- en trekvogelsoorten het moeilijk. De vogels hebben onder andere last van verstoring door recreatie, visserij en roofdieren zoals vossen, ratten en verwilderde katten, gas-en zoutwinning en vogelgriep.

Wij&Wadvogels in de volgende fase

Wij&Wadvogels startte in 2019 een eerste fase van vier jaar, als een ‘pluspakket’ boven op de Natura 2000-maatregelen voor vogels. Deze fase werd eveneens gefinancierd door het Waddenfonds en aangevuld met financiering van het ministerie van LNV en de drie waddenprovincies. In deze eerste fase is onderzoek gedaan naar welke broed- en rustplekken het belangrijkste zijn voor wadvogels, zijn deze gebieden geoptimaliseerd en zijn er maatregelen genomen zodat vogels minder last hebben van verstoring door recreanten.

In Hegewiersterfjild nabij Harlingen werd bijvoorbeeld landbouwgrond afgegraven, waardoor het gebied natter is geworden en daardoor aantrekkelijker voor wad- en weidevogels. Met succes: in 2022 waren er ruim vierduizend broedparen van 25 soorten vogels; een stijging van tweeduizend ten opzichte van 2018, voordat Wij&Wadvogels van start ging. Ook is door de verschillende terreinbeheerders onderzocht hoe predatie door bijvoorbeeld de vos tegengegaan kan worden. Maar er is nog veel meer te doen in het waddengebied en daarom is het belangrijk dat het werk, geborgd in het programma Wij&Wadvogels fase II de komende vier jaar kan worden voortgezet.

Rol van de Waddenvereniging
De Waddenvereniging zal in ook in de tweede fase van het project een actieve rol spelen:

  • We geven trainingen aan toeristische ondernemers in het waddengebied, zodat zij op hun beurt hun gasten en klanten meer bewust kunnen maken over de rol van het waddengebied voor vogels en hoe mensen verstoring tegen kunnen gaan.
  • We dragen bij aan publieksvoorlichting richting bezoekers. Wat kunnen zij doen om verstoring van vogels te voorkomen?
  • We doen samen met NHL Stenden een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die in het project zijn getroffen.

Wij&Wadvogels Fase II is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.