Geen ruimte voor kabels door Waddenzee

Deze week werd een topoverleg gehouden tussen zes ministers uit Duitsland met zes Nederlandse ministers achter de spiegelende muren van het Depot Booijmans van Beuningen in Rotterdam. Op de agenda stonden veel onderwerpen die raken aan de samenwerking tussen beide landen zoals het oplossen van het klimaat- en energievraagstuk. In de voorbereiding van dat topoverleg vroegen Duitse en Nederlandse natuurorganisaties aandacht voor het beheer door beide landen van de Waddenzee als UNESCO werelderfgoed. 

 

Natuurorganisaties: gebruik de route die de minste schade aanricht

Wat is het geval? Er worden steeds meer windparken op de Noordzee gebouwd om over te kunnen stappen van fossiele naar groene energie. Maar daarbij blijft het aanlanden van die energie dwars door de Werelderfgoed Waddenzee een onopgelost vraagstuk. Voor het ingraven van al die noodzakelijke kabels en mogelijk zelfs waterstofleidingen wordt nu nog gekeken naar een deel van de ongeschonden Waddenzeebodem tussen de eilanden Schiermonnikoog en Ameland. Duitse en Nederlandse natuurorganisaties vinden dat bij de aanlanding van groene energie principieel gekozen moet worden voor de route die zal leiden tot de minste schade aan de unieke natuurwaarden van de Waddenzee. Zij zien daartoe een grote kans als Nederland en Duitsland samen gaan werken in het mogelijk maken van die aanlanding onder of langs de bestaande Eems-vaargeul naar de Noordzee

 

Grootschalige aantasting van de natuur kan niet

De reden dat natuurorganisaties uit beide landen daarvoor pleiten is het volle besef dat een nieuwe grootschalige aantasting van de beschermde natuur in de Waddenzee niet meer kan. Juist omdat aanlanding van groene stroom past in het beleid van beide landen en omdat beide landen samen verantwoordelijk zijn voor het behoud van de Waddenzee lijkt het topoverleg de juiste plek om betere samenwerking te bepleiten. Het is voor de natuurorganisaties duidelijk dat als beide landen er samen niet uit kunnen komen het risico dat de natuur extra aangetast zal worden groot kan worden. Nu nog onderzoekt de Nederlandse Minister van Klimaat acht mogelijke routes van de Noordzee naar Eemshaven. Het lijkt er op dat er eigenlijk twee routes denkbaar zijn die passen bij het behoud van de universele natuurwaarden van de Waddenzee; de route waarvoor meer samenwerking tussen Nederland en Duitsland nodig is of de bouw van een tunnel vanaf Eemshaven naar een plek op de Noordzee waar alle kabels en leiding vanaf windparken die tunnel ingeleid worden.

Waddenvereniging bezoekt minister Jetten

Ter voorbereiding van het topoverleg tussen beide landen bracht de Waddenvereniging een bezoek aan Minister Rob Jetten. Hij benadrukte dat de wens tot goede samenwerking op dit vlak tussen beide landen zeker aanwezig is en dat veel zal afhangen van de manier waarop een veilige aanlanding van zowel zeeschepen als kabels en leidingen bij de bestaande vaargeul gecombineerd kan worden. Een besluit over de route voor aanlanding van kabels en leidingen wordt later dit jaar verwacht.