Riettransplantatie van Makkumer Noordwaard naar Vismigratierivier

In het project Versterken Friese IJsselmeerkust werken Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en It Fryske Gea samen aan onder meer Natura 2000 maatregelen. Onderdeel hiervan is het uitgraven van droog riet op de Makkumer Noordwaard. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterriet. Het uitgegraven riet gaat vervolgens per schip naar de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, ter versteviging van de oever. “Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Winst voor vogels en vissen die van nat riet houden en een mooi voorbeeld van een project waarbij we materialen hergebruiken”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Riet biedt bescherming 

Door oude sloten in het droge rietveld van de Makkumer Noordwaard weer uit te graven, kan het riet het water in groeien. Riet dat in het water staat, biedt meer bescherming aan dieren: vissen vinden hier een geschikte paai- en schuilplek en vogels een veilig broed- en foerageergebied. Een speciale riettransplantatiemachine van Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV (BWO) steekt blokken riet uit van 1 bij 2 meter met een dikte van 0,5 meter. Een schip vervoert die blokken naar Kornwerderzand. Het overgeplante riet is sterker dan gezaaid of gestekt riet. Het kan beter tegen harde wind, hoge golven en wisselende waterstanden van het IJsselmeer. En watervogels vreten het minder aan. Hierdoor kan er een robuuste rietoever bij de Vismigratierivier ontstaan van 350 meter.

 

Hergebruikt materiaal bij Vismigratierivier

De blokken riet worden vastgezet met klei, opgegraven uit de Wide Wimerts tussen IJlst en Bolsward. En dat is niet het enige voorbeeld van hergebruikt materiaal bij de Vismigratierivier. Zo is afgelopen zomer grond en zand onder water aangebracht, afkomstig uit depot Oostpoort-Harlingen en uit de vaargeulen van het IJsselmeer. Op dit zandpakket zijn stenen gelegd als bescherming tegen golfslag. Deze stenen zijn vrijgekomen bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Samen met het It Fryske Gea, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, NetVISwerk en Sportvisserij Nederland zijn we één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. In onderstaand filmpje zie je hoe de riettransplantatie werkt: