Vragen over Holwerd aan Zee

De kans is reëel dat in 2022 gestart wordt met de eerste fase van de aanleg van Holwerd aan Zee. Onze eerdere berichtgeving over het plan, riep bij verschillende mensen vragen op. ‘De nadruk ligt wel erg op toerisme’, ‘Hoe moeten al die vogels hun rust krijgen?’ of ‘Moeten we hier voor de natuur blij mee zijn?’.  In een uitzending van EenVandaag werd de vergelijking getrokken met een ‘Scheveningen’ aan de Friese Waddenkust. Een toelichting.

Burgerinitiatief

Het idee van Holwerd aan Zee komt van de inwoners van Holwerd zelf. Ze zochten naar een manier om weer toekomst te geven aan hun eigen leefomgeving. Het mooie aan het plan is dat door de verbinding met de Waddenzee weer op te zoeken, je zowel voor de werkgelegenheid en daarmee leefbaarheid in het dorp kunt zorgen áls voor de waddennatuur winst kunt behalen. En die winst voor de natuur is aanzienlijk!

 

Van inpoldering naar ruimte voor de zee

Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee nog wilde inpolderen, is er nu een plan dat het tegenovergestelde gaat doen. De Waddenzee krijgt meer ruimte. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin we te maken krijgen met klimaatverandering en de daarbij gepaard gaande zeespiegelstijging.

 

Het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren en zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Zeldzame vogels gaan daar broeden, er ontstaan unieke brakwater gebiedjes die in het Nederlandse waddengebied heel zeldzaam zijn en vissen (foto: driedoornige stekelbaars) kunnen weer migreren tussen de Waddenzee en het Friese achterland.

 

Ecotoerisme en zilte landbouw

In het plan worden duidelijke randvoorwaarden gesteld aan het soort toerisme dat op deze plek wordt ontwikkeld. De faciliteiten zijn met name gericht op de in natuur en cultuur geïnteresseerde bezoeker. Als deze, vaak kapitaalkrachtige, doelgroep Holwerd aan Zee bezoekt en kennis maakt met de unieke natuurwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee betekent dit niet alleen meer draagvlak voor bescherming van de Waddenzee, maar ook een economische impuls voor een krimpregio. Bovendien geeft Holwerd aan Zee de mogelijkheid om innovaties, zoals zilte landbouw, op grote schaal te gaan toepassen. Economische ontwikkelingen dus, die passen bij de unieke status die het gebied heeft.

 

Natuur prioriteit

De Waddenvereniging zal, samen met Vogelbescherming en It Fryske Gea, actief zijn in de werkorganisatie die Holwerd aan Zee verder vorm gaat geven. Herstel van natuurwaarden en een

verantwoorde uitvoering van de plannen heeft voor Waddenvereniging uiteraard de hoogste prioriteit. Daarin kunnen we prima samenwerken met de Stichting Holwerd aan Zee. Het project is daarmee dus echt een baanbrekende stap voor mens én natuur.