De 10 grootste zorgen van de Waddenvereniging

 

De aanwijzing in 2009 van de internationale Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed was de kroon op het werk van alle waddenbeschermers. UNESCO verleende die status niet alleen vanwege de unieke natuurwaarden. Ook de bescherming van het gebied door de overheid was volgens deze VN-organisatie op orde. Toch maakt de Waddenvereniging zich zorgen over de toekomst van het gebied.

Het Werelderfgoed moet op 10 punten beter. Het goede nieuws is dat dat ook kán. Als we met elkaar de eerste 3 zorgen goed aanpakken, maken we al écht verschil voor het waddengebied.

 

versnipperd beheer

Tientallen partijen gaan over de Waddenzee. Het is vaak onduidelijk wie nou echt verantwoordelijkheid draagt. Eerder werd een beheerautoriteit toegezegd. Maar die moet er nu wel echt komen, mét voldoende mensen en middelen.

zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Ondertussen daalt de bodem door de gevolgen van gas- en zoutwinning. We lopen het risico dat wadplaten niet meer droogvallen.

onveilige scheepvaart

Dagelijks varen honderden schepen vlak langs en over de Waddenzee. De containerramp met de MSC Zoë eerder dit jaar liet zien hoe bedreigend de scheepvaart is voor het gebied. 

 

arme onderwaternatuur
Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Heel veel vissoorten zjin verdwenen of sterk in aantal afgenomen. We missen daarmee een belangrijke bouwsteen in het voedselweb.

ingesnoerde wadden
Ooit had de Waddenzee vrij spel. Nu zit de Waddenzee in een strak keurslijf van van meters hoge deltadijken en vastgelegde eilanden. Het oppervlakte aan natuurlijke kwelders is geminimaliseerd en trekvissen komen allerlei obstakels tegen.
klimaatverandering
De zeespiegel stijgt, de watertemperatuur stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Sommige soorten verdwijnen, anderen komen in de knel. De veranderingen gaan zo snel dat het (eco)systeem het niet meer bij kan benen.
werelderfgoedwaarden
In het waddengebied vind je de donkerste en stilste plekjes van Nederland. Snelvaarders, luchtvaart, militaire activiteiten, bebouwing, plannen voor massatoerisme; ze zorgen allemaal voor geluidsoverlast en verstoring. De werelderfgoedwaarden staan daarmee onder druk.
vertroebeling
Door het uitdiepen van vaarwegen en het jaarrond storten van baggerslib uit de waddenzeehavens is het water van de Waddenzee vertroebeld. Door die vertroebeling groeien algen slechter, komt er minder zuurstof in het water en gaat de natuur hard achteruit.
vervuilende stoffen
Er komen giftige stoffen terecht in het oppervlaktewater en uiteindelijk in de Waddenzee. Ook vindt er nog steeds zware industrie plaats langs de randen van het wad.


plastic soep
Onze moderne samenleving produceert ongelooflijke hoeveelheden rotzooi, die voor een groot deel in zee belandt. Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van land in zee en eindigt in wat we kennen als ‘plastic soep’. Ook in de Waddenzee.