Rif

Onbewoonde eilanden in de Waddenzee

Het Rif is een zandplaat tussen de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. Het Rif, ten noorden van Engelsmanplaat, is wat hoger en er is ook duinvorming. Rif is vanaf de jaren ’70 geleidelijk steeds hoger en breder geworden. Bij hoogwater is de zandplaat zo’n 90 hectare groot. Op de zandplaat broeden bedreigde vogelsoorten. Het is nooit door mensen bewoond geweest. Door de verschillende zeestromen komt er veel (plastic) afval op het Rif terecht.

 

Bedreigde broedvogels

Het Rif is een belangrijke hoogwatervluchtplaats. Tienduizenden vogels komen naar Rif om te rusten en periodes met hoog water af te wachten. In april en mei vestigen zich hier een aantal kwetsbare vogelsoorten om te broeden. De visdief, strandplevier en dwergstern staan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland en zijn gevoelig voor verstoringen.

 

Zeehonden

Rondom het Rif komen veel gewone zeehonden voor. De zeehonden liggen voornamelijk in het westen. In 2015 werden op een dag zo’n 730 zeehonden gespot. Dit is 10 procent van de Nederlandse zeehondenpopulatie in de Waddenzee. Het gebied is erg belangrijk voor zeehonden om te rusten en pups te baren.

 

Dynamische duintjes

Op het Rif is duinvorming. Planten als biestarwegras, zeeraket en Noordse helm houden zand vast zodat kleine duintjes ontstaan. Vanaf 2013 namen de duintjes toe, maar in 2015 vlakte het Rif door stormen sterk af. In de jaren daarna zorgde nieuwe plantengroei weer voor het ontstaan van duintjes.

 

Munitie

Na de Tweede Wereldoorlog is hier munitie gedumpt, onder andere 500 ton Duitse granaten, afkomstig uit bunkers op Schiermonnikoog. Een dikke zandlaag bedekt nu de stortplaats.

 

Toekomst

Het Rif ‘wandelt’ langzaam zuidwaarts richting Engelsmanplaat. Tussen deze zandplaten bevindt zich de geul Oude Smeriggat. Deze geul wordt steeds ondieper. Waarschijnlijk groeien het Rif en Engelsmanplaat daardoor in de toekomst aan elkaar vast. Onderzoekers hebben vastgesteld dat dit een onderdeel is van een 100-jarige cyclus, waarin Engelsmanplaat en het Rif telkens met elkaar verhelen en vervolgens weer door een geul gescheiden worden.

 

Natuurbeheer

Het dagelijks beheer van het Rif wordt uitgevoerd door de bemanning van de Ms. Krukel. Eén van de vier inspectievaartuigen van de Waddenunit; onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer en de vogeltelgroep Engelsmanplaat. De wadwachters van Engelsmanplaat monitoren ook de vogels en de planten op het Rif. Rijkswaterstaat is de beheerder van het water en de bodem van de Nederlandse Waddenzee.

 

Afval

Door diverse zeestromingen komt veel (plastic) afval op het Rif terecht. Over boord gegooid huishoudelijk afval, maar ook visnetten, stukken touw en plastic en zelfs stofzuigerslangen. Vanuit Lauwersoog organiseert Nienke Dijkstra regelmatig opruimtochten. Zie: www.doeenswad.nl.

 

Beperkte toegang

Het Rif is het gehele jaar verboden te betreden tussen drie uur vóór en drie uur na hoogwater. Tijdens hoogwater hebben de vogels rust nodig. Het gebied is verboden toegang tijdens de broedperiode. Het Rif kun je op verschillende manieren zien buiten het broedseizoen. Let altijd op de mogelijk aanwezige bebording en houd je aan de Erecode.