Mosselbank gedeeltelijk gespaard

Vrijdag 4 mei heeft de rechter van de Raad van State besloten de voorjaarsmosselvisserij met eenderde te verminderen. Dit geldt zowel voor het zaad als de grotere mossels. Er zal in totaal iets meer dan 20 miljoen kg mossels worden opgevist waarvan 1,8 miljoen kg zaad en 18,6 miljoen kg grotere mossels ipv de ruim 30 miljoen kg die was vergund (2,7 Mkg zaad en 28,0 Mkg grotere mossels). Hiermee komt de rechter tegemoet aan de vraag van Waddenvereniging, Vogelbescherming en Stichting WAD om de vergunning te schorsen in het belang van het herstel van de Waddenzee.
Na jaren van slechte zaadval en weinig wilde mosselbanken heeft zich het afgelopen jaar één nieuwe mosselzaadbank gevestigd in de westelijke Waddenzee. Het ministerie van LNV heeft eind april een vergunning verleend voor het opvissen van bijna ál het mosselzaad. Dit zou betekenen dat het nieuwe bank grotendeels zou worden opgevist. Hiermee zou de kans op verder ontwikkelen worden belemmerd. Dit is in strijd met het eigen beleid van LNV. Herstel van wilde onderwatermosselbanken en de daarbij behorende biodiversiteit, waaronder vogels als eidereend en topper staat centraal in de natuurwetgeving, zowel nationaal als internationaal. Maar ook het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020 van LNV heeft de ontwikkeling van meerjarige mosselbanken als doel. Met de uitspraak van de rechter lijkt een klein beetje ruimte voor herstel te zijn ontstaan. Wilde schelpdierbanken zijn een essentieel onderdeel van de Waddenzee. Ze vormen een rijk habitat aan de basis van de voedselketen van vogels en andere Waddenflora en -fauna, maar zijn óók bouwer van wadplaten. Door het invangen van slib en sediment kunnen de schelpdierbanken ervoor zorgen dat de bodem de zeespiegelrijzing voor een groot deel bij kan houden. Mosselbanken zijn daarmee niet alleen van belang voor de soortenrijkdom van het gebied, maar ook een belangrijke klimaatbuffer langs de Nederlandse kust. Het voorschrift van de Raad van State dat eenderde minder mosselzaad en meerjarige mosselen gevangen mogen worden dan in de vergunning stond, is hoe dan ook gunstig voor de natuur. Door een dergelijk besluit te nemen geeft de rechter aan dat men zorgvuldiger met het herstelbeleid dient om te gaan. Echter een harde onderbouwing vanuit de ecologie voor wat dit betekent voor de omvang van de visserij ontbreekt. Dit moet op korte termijn veranderen om ervoor te zorgen dat de nodige herstel van wilde mosselbanken wel plaatsvindt.