Vergunningaanvraag mosselzaadvisserij

Tijdens een hoorzitting op dinsdag 27 maart heeft de Waddenvereniging haar zorgen kenbaar gemaakt over de aangevraagde vergunning voor het vissen op mosselzaad. Jonge mosselen zijn o.a. een belangrijke voedselbron van vogels. Om de effecten van de visserij goed in beeld te krijgen is een Passende Beoordeling opgesteld, die tijdens de hoorzitting besproken is. In vervolg op de bijeenkomst zullen de mosselvissers een visplan opstellen waarop de Waddenvereniging zal reageren. Het ministerie van LNV zal uiteindelijk een besluit nemen of dit voorjaar op mosselzaad gevist mag worden.
Het Visplan De visserijactiviteiten in de Waddenzee worden gereguleerd middels vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) , die worden verleend door LNV. Sommige vergunningen zijn voor een specifieke activiteit, die in de tijd gebonden is, zoals de voorjaarsvisserij voor mosselzaad, andere worden voor meerdere jaren verleend wanneer de activiteit vrijwel continu is, zoals voor de garnalenvisserij. De vergunningaanvraag voor de voorjaarsmosselzaadvisserij in de westelijke Waddenzee loopt momenteel. De Producenten Organisatie (PO) van de Nederlandse Mosselcultuur vraagt LNV hiervoor vergunning te verlenen op grond van de Nb-wet, en schrijft een Passende Beoordeling waarin de visserij en de effecten op het milieu worden beschreven. Ondertussen wordt de actuele situatie op de Waddenzee gemeten. Naar aanleiding van de resultaten over hoeveel mossels er liggen en waar, wordt een Visplan geschreven. In het Visplan wordt beschreven hoe de visserij uitgevoerd zal worden. Inspraak voor natuurorganisaties Er zijn in dit proces verschillende inspraakmomenten voor natuurorganisaties, waaronder het indienen van een schriftelijke zienswijze over de Passende Beoordeling. Dit jaar voor het eerst worden de natuurorganisaties in de gelegenheid gesteld om te reageren op het Visplan. Naar aanleiding van deze Passende Beoordeling, het Visplan en de inspraakprocedure besluit LNV tot het wel of niet verlenen van een vergunning. Hoorzitting Begin maart was de Passende Beoordeling voor de voorjaarsmosselzaadvisserij klaar. De Waddenvereniging heeft, net als andere natuurorganisaties, tot 6 april om een zienswijze hierover te schrijven. Ter ondersteuning hiervan heeft LNV de betrokken partijen uitgenodigd op 27 maart voor een hoorzitting, waarbij men in de gelegenheid gesteld werd om vragen te stellen over de Passende Beoordeling en de onderbouwing ervan. De Waddenvereniging was afgelopen dinsdag bij de hoorzitting in Groningen en heeft uitgebreid van gedachten gewisseld met de sector (PO Mosselcultuur), een van de schrijvers van de Passende Beoordeling en LNV (Regionale zaken en Dir. Visserij). Het was een zeer constructieve bijeenkomst waarbij de voor de Waddenvereniging essentiële aandachtspunten zoals de uitgangspunten van het voorzorgsprincipe en de onderbouwing van de voedselreservering voor vogels aan de orde kwamen. De problemen voor natuur én visserij rondom het gebrek aan mosselzaad werden ook besproken. In de tweede helft van april zal het Visplan voor natuurorganisaties ter inzage liggen. Eind april is het duidelijk of en in welke vorm de visserij uitgevoerd zal worden.