Mechanische pierenvisserij

De provincie Fryslân heeft aan vier mechanische pierenwinners voor drie jaar een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet. De Waddenvereniging had in een zienswijze aangegeven dat de provincie deze vergunning zou moeten weigeren. Er is namelijk geen passende beoordeling gemaakt waaruit blijkt dat het mechanisch winnen van pieren geen verstorend effect op de natuur in de Waddenzee heeft. De Waddenvereniging beraadt zich of zij tegen deze vergunningen bezwaar zal maken.
Schadelijkheid niet onderzocht Door vier bedrijven wordt al jarenlang op mechanische wijze pieren gewonnen uit de westelijke Waddenzee bij Texel en Wieringen. Deze wadpieren worden onder andere door sportvissers als aas gebruikt. Het ministerie van LNV heeft in 1997 al een uitsterfsysteem vastgesteld voor deze wijze van pierenwinnen, omdat deze winning schadelijk is voor het bodemleven. Bij deze wijze van winnen wordt namelijk door een pierenwinmachine over een strook van 120 cm breed tot een diepte van 40 cm al het bodemmateriaal, inclusief het bodemleven, naar boven gehaald. De wadpieren worden daar handmatig uitgehaald en de rest wordt teruggestort. Naar aanleiding van de vergunningaanvragen van die vier nog resterende mechanische pierenwinners heeft de Waddenvereniging een zienswijze ingediend, omdat de aanvragers geen passende beoordeling hebben gemaakt, waaruit zou kunnen blijken, dat deze wijze van winning niet schadelijk is. Verschillende onderzoekers zijn van mening, dat die schadelijkheid niet is uitgesloten, zeker niet in samenhang met andere bodemberoerende activiteiten, zoals de garnalenwinning. Het is niet zeker of het ecosysteem deze activiteiten aan kan. De Waddenvereniging vindt dat alleen duurzame activiteiten toegelaten mogen worden. Ook is niet onderzocht of een andere wijze van winnen deze activiteit kan verduurzamen.. Het ministerie van LNV heeft laten weten dat er eerst een passende beoordeling moet worden gemaakt. De provincie is daaraan ook voorbijgegaan. Tot 16 april 2007 kan een bezwaarschrift ingediend worden tegen de vier vergunningen. De Waddenvereniging beraadt zich nog over de mogelijkheden om – zo mogelijk samen met andere natuurorganisaties – bezwaar te maken bij de provincie Fryslân tegen deze vergunningen. De ::URL::https://waddenvereniging.nl/nieuwsbrief/upload/zienswijze_pierenwinning.pdf::zienswijzen van de Waddenvereniging:: vindt u hier (PDF, 29KB), evenals de ::URL::https://waddenvereniging.nl/nieuwsbrief/upload/vergunning_pierenwinning.pdf::verleende vergunningen (PDF, 665KB).