Waddenvereniging niet akkoord met besluitvorming en beleid waddengebied

De Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in het voorgestelde nieuwe beleid voor de Waddenzee en in de nieuwe overlegstructuur over de Waddenzee. De Waddenvereniging heeft daarom moeten besluiten hier niet aan mee te doen en het nieuwe beleid niet te steunen. ‘Wij zetten ons op veel manieren in voor de Waddenzee en zullen dat ook blijven doen. Maar niet in deze overlegstructuur.’, aldus directeur Lutz Jacobi.

Inzet Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft zich jarenlang ingespannen voor één beheerautoriteit voor de Waddenzee. We waren erg blij toen in 2017 de nieuwe regering aangaf dat die er kwam. Daarnaast zet de Waddenvereniging zich in voor een goed waddenbeleid voor de toekomst. Bijvoorbeeld door actief mee te denken over goed beleid, maar ook door in de gaten te houden dat partijen zich aan eerder gemaakte afspraken houden.

 

Hoofddoelstelling Waddenzee

Zo waken wij bijvoorbeeld over het realiseren van de zogenaamde Hoofddoelstelling voor natuur en landschap van de Waddenzee:

  • ‘De duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.’

Al in de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee (RHDHV, 2015) werd geconstateerd dat de overheid de hoofddoelstelling voor natuur en landschap van de Waddenzee niet had gehaald. Extra reden voor ons om kritisch te zijn: hoe gaan alle overheden ervoor zorgen dat die doelstelling wél gehaald wordt?

Brief ministers

In de loop van vorig jaar werd duidelijk hoe de door ons zo gewenste nieuwe beheerautoriteit er uit zou gaan zien. In november 2019 was de conclusie dat we ons grote zorgen maakten over zowel de bestuursstructuur voor de Waddenzee als het nieuwe waddenbeleid. Deze zorgen hebben we samen met andere natuurorganisaties in een brief onder de aandacht gebracht van de ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten en premier Rutte. Pas op 10 april ontvingen we een reactie hierop van de ministers. Die reactie geeft dus onvoldoende vertrouwen in verbetering.

Integraal en ambitieus kader ontbreekt

De nieuwe beheerautoriteit moet gaan werken op basis van de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’. Gehoopt werd dat deze gebiedsagenda hét nieuwe beleidskader voor het wad zou worden. De afgelopen drie jaar is met vele partijen gewerkt aan de Agenda. De Agenda is nu bijna af, maar hij geeft geen integraal en ambitieus kader en er worden geen heldere keuzes gemaakt. Zo blijft onduidelijk wanneer er gestopt wordt met het winnen van gas onder de Waddenzee en met welke maatregelen de effecten van de visserij in de Waddenzee worden verminderd. Uiteindelijk blijft een groot deel van deze Agenda vooral een opsomming van sectorale wensen in plaats van een plan van aanpak om alsnog de hoofddoelstelling voor de Waddenzee te realiseren. 

Problemen nieuwe structuur

Het ontbreken van een goed fundament was niet ons enige bezwaar tegen de nieuwe structuur. De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is hierin onvoldoende verankerd. Als belangenorganisatie hebben we binnen de overlegstructuur formeel te weinig invloed om dat recht te kunnen trekken. Daarnaast blijft onduidelijk hoe er voldoende geld komt voor beheer van de Waddenzee als dat nodig blijkt te zijn.

 

Waarom maakt de Waddenvereniging zich hier zo druk om?

Of we het nou leuk vinden of niet, natuurbescherming is vaak een kwestie van politieke besluitvorming en beleid dat daaruit voortvloeit. Het maakt dus uit wat er precies in zo’n ‘Agenda voor het Waddengebied’ wordt opgeschreven. Het maakt ook echt uit of een beheerautoriteit een duidelijke opdracht heeft om de Wadden te beschermen. En het maakt uit of de organisatie van de beheerautoriteit genoeg mensen en middelen heeft om de natuur te verbeteren. Wij zijn er om de belangen van de waddennatuur te vertegenwoordigen. Zolang de unieke intergetijdennatuur van het waddengebied niet op de eerste plaats staat, zullen wij ons druk blijven maken.

Waddengebied verdient beter

De Waddenvereniging kan nu niet anders dan concluderen dat de Agenda voor het Waddengebied 2050 voor ons onvoldoende is. Deelname aan de nieuwe bestuursstructuur is ook niet zinnig. Dit is een zware teleurstelling, maar we blijven ons inzetten voor een sterke en gezonde Waddenzee. We blijven daarbij samenwerken met partijen die dat ook doen en zullen ook nieuwe samenwerkingen aangaan. Ons unieke werelderfgoed Waddenzee verdient beter!