Frisia mag pas zout winnen in waddengebied bij betere 0-meting

Eind 2019 bleek uit onderzoek van de Auditcommissie dat mijnbouwbedrijf Frisia de monitoringsrapportages niet op orde heeft. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft inmiddels toegezegd er op toe te zien dat de nulmetingen verbeteren voordat Frisia begint met het winnen van zout. De Waddenvereniging pleit ondertussen voor het stoppen met zout winnen ‘met de hand aan de kraan’.

ESCO/Frisia heeft monitoring niet op orde

Als je delfstoffen wilt onttrekken uit een beschermd werelderfgoedgebied, dan moet je als bedrijf kunnen aantonen dat jouw werkzaamheden geen effect hebben op de beschermde natuur. De enige manier om dat aan te tonen is met een betrouwbaar en volledig monitoringsprogramma. Eind 2019 bleek uit een rapportage van de onafhankelijk Auditcommissie dat mijnbouwbedrijf ESCO/Frisia die betrouwbaarheid niet kan garanderen voor hun voorgenomen boringen onder de Waddenzee. Wat vooral in het oog springt, is dat het Frisia niet lukt om de grootte van de droogvallende wadplaat vast te stellen waaronder het bedrijf wil gaan boren. Frank Petersen, medewerker bij de Waddenvereniging: ‘Bij zo’n nulmeting moet juist goed gemeten zijn hoe groot de droogvallende Ballastplaat nu is. Zoals ook nu in kaart gebracht moet zijn hoe vogels als de kanoet, strandloper en kluut de Ballastplaat gebruiken en op welke delen ze vaak komen. Pas als je dat aan het begin goed inventariseert heeft monitoring zin.´ 

Minister gaat toezien op kwaliteit nulmeting Frisia

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de bruikbaarheid van een deel van de metingen over 2018 inderdaad onvoldoende is om negatieve effecten van zoutwinning te kunnen aantonen of uitsluiten. Bijvoorbeeld voor verschillende vogelsoorten. De minister stelt daarbij: ‘Ik zal er dan ook op toezien dat Frisia niet start met de winning voordat Frisia de nulmeting volledig op orde heeft en deze aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoen’.

 

Bescherm de Wadden: stop met mijnbouw ‘met de hand aan de kraan’.

Uiteraard zijn wij blij dat de Minister onze zorgen deelt en dat hij gaat toezien op het op orde hebben van de nulmeting van Frisia. Tegelijkertijd pleiten wij voor een herziening van het verouderde ‘hand aan de kraan’ model waarmee de regering 14 jaar geleden dacht de unieke natuurwaarden veilig te kunnen stellen.

 

Meer weten?

>> 3 redenen waarom zout winnen schadelijk is voor het waddengebied
>> Hoe mijnbouw ‘met de hand aan de kraan’ natuurschade niet voorkomt
>> Fout zout: zoutwinning in de Waddenzee