Olievogel vrijwilligers geslaagd!

Afgelopen zaterdag heeft de Waddenvereniging in samenwerking met Stichting Olievogelopvang Nederland (SON-respons) weer 14 vrijwilligers opgeleid tot basis responder olievogels. De noodzaak van het hebben van getrainde en geoefende mensen werd onlangs duidelijk in de nasleep van de grote olievervuiling in de Rotterdamse haven door het schip Bow Jubail juni 2018.

Maar ook afgelopen dinsdagavond tijdens het debat in de Tweede kamer over de containerramp heeft de minister het belang onderstreept van de inzet van vrijwilligers bij rampenbestrijding. Daar probeert de Waddenvereniging op deze manier haar steentje aan bij te dragen.

 

De MSC Zoë verloor containers met alle gevolgen van dien, maar recentelijk werd Nederland ook getroffen door een olievlek ten westen van Texel. Gelukkig zijn bij deze olievlek slechts twee vogelslachtoffers bekend, maar in het waddengebied verblijven jaarlijks 10-12 miljoen vogels. Daarom is het van groot belang om competente vrijwilligers te hebben, die direct inzetbaar zijn.

 

Uitgangspunt is het opleiden van mensen voor veldwerkzaamheden: zoeken, vangen, verzamelen, stabiliseren en op transport zetten van olievogels. Maar ook het bemensen van een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels waar de getroffen vogels verder behandeld worden tot hun vrijlating.

 

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. In de basiscursus wordt het kader geschetst waarbinnen een olievogelrespons plaatsvindt en raakt men vertrouwd met uiteenlopende aspecten van de werkzaamheden: gezondheids- en veiligheidsaspecten van het werken met olievervuiling en dieren, het vangen, en verzamelen, stabiliseren en transporteren van olieslachtoffers en het werk van de basisresponder in de bredere olievogelrespons.

 

De Waddenvereniging ziet het als haar missie om voor het waddengebied de paraatheid voor een olievogelrepsons te helpen borgen. Middels een budget dat door haar leden is gerealiseerd kunnen de komende jaren de basistrainingen worden gegeven. De Waddenvereniging hoopt op die manier een bestand van mensen op te bouwen die met kennis van zaken oproepbaar en inzetbaar zijn ten tijde van een olievogelrespons.