De Koning in zijn Troonrede en Lutz Jacobi in de Leeuwarder Courant

‘Wij mogen de volgende generaties niet opzadelen met een milieuschuld’, aldus de Koning in zijn Troonrede op Prinsjesdag. Klimaatbeleid kwam dan ook uitgebreid aan de orde. Met een in deze zomer gepresenteerd klimaatakkoord door industrie, energiesector, landbouw en natuurorganisaties is een eerste stap genomen, maar er moet nu gehandeld worden. Het is vijf voor twaalf, voor mens, natuur en ook voor de Waddenzee. De verwachte klimaatverandering – en als gevolg daarvan een snellere zeespiegelstijging – zal funest zijn voor het Waddengebied, aldus Lutz Jacobi eerder deze week in de Leeuwarden Courant (15/9).
Zij waarschuwt dat de omvang van wadplaten en slikken steeds kleiner wordt, wat grote gevolgen heeft voor het ecosysteem van de Waddenzee. ‘Om op tijd de juiste maatregelen te kunnen nemen, is goede monitoring en onderzoek keihard nodig’, aldus de directeur van de Waddenvereniging. ‘Als we niets doen, wint de zee van het Wad’ De regering heeft in haar regeerakkoord weliswaar een Waddenautoriteit beloofd, maar dat is volgens Lutz Jacobi niet voldoende. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Om verdere bodemdaling in het Waddengebied te voorkomen, is een eerste stap het stopzetten van aardgas- en zoutwinning. Zo hoeft het gebied niet twee problemen tegelijk het hoofd te bieden: én de zeespiegelstijging en de bodemdaling. Lutz Jacobi wil een gezamenlijke oproep aan de Nederlandse regering doen om het behoud van de Waddenzee hoog op de agenda te zetten. ‘Als we niets doen, wint de zee van het Wad’, luidt de veelzeggende kop boven haar artikel in de Leeuwarder Courant dat je ::URL::https://waddenvereniging.nl/wv/images/PDF/20180915%20ingezonden%20stuk%20Leeuwarder%20Courant%20Lutz%20Jacobi.pdf::hier:: in zijn geheel kunt lezen.