Zuiderduin

Onbewoonde eilanden in de Waddenzee

Zuiderduin is een onbewoond eiland ten zuiden van Rottumeroog. Het eiland is tientallen hectares groot. Dit jonge eilandje bestaat pas sinds 1930 door een doorbraak van de zee. Tot dan zat het vast aan Rottumeroog. Er zijn nauwelijks duinen op dit door schelpenstranden omringde eilandje. Wel heeft zich een mooie kwelder gevormd. De geul tussen Zuiderduin en Rottumeroog slibt langzaam dicht en beide eilanden zullen op termijn weer één geheel zijn.

 

Vogels

Zuiderduin is een belangrijk gebied voor vogels. Jaarlijks komen heel veel vogels op dit eiland af om te broeden, rusten en eten te zoeken. Daarnaast is het een vluchtplaats voor vogels bij hoogwater: dit wordt een hoogwatervluchtplaats genoemd. Er komen veel vogelsoorten op Zuiderduinen voor. Zoals de aalscholver (broedvogel), bonte strandloper, eidereend, kanoet, kleine mantelmeeuw (broedvogel), kleine zilverreiger (broedvogel), lepelaar (broedvogel), rotgans, scholekster, visdief (broedvogel), zilvermeeuw (broedvogel) en zilverplevier. Op sommige momenten is het aandeel van vogels op het eilandje enorm.

 

Zeehonden

Rondom het Zuiderduin komen veel zeehonden voor. Vooral in het Schild, de geul ten noordwesten van het eiland. Aan de oostkant zijn soms wel honderden gewone zeehonden tegelijkertijd. Grijze zeehonden zijn er ook. De omgeving van Zuiderduin is belangrijk voor deze dieren om te rusten, voort te planten en te zogen.

 

Vegetatie

Op Zuiderduin bevinden zich nauwelijks duinen. Het is een eiland met een kleine waterstroming (slenk). Daaromheen bevindt zich een kwelder: dat is een begroeid stuk land dat door eb en vloed meerdere keren per dag deels onder water loopt. Op zo’n kwelder leven planten die goed tegen zout kunnen zoals lamsoor, zeepostelein, zeekraal en zeealsem. Een aantal daarvan staan op de Rode Lijst.

 

Geschiedenis

Zuiderduin bestaat pas sinds 1930. Toen is Zuiderduin door een ondiepe geul afgescheiden van Rottumeroog. Deze geul heet het Oostschild. De verwachting is dat Zuiderduin weer tegen Rottumeroog aangroeit, maar dit is onzeker. Het eiland beweegt zich geleidelijk naar het oosten.

 

Referentiegebied

Zuiderduin is onderdeel van een “referentiegebied” voor de staat van de Waddenzee. Binnen deze gebieden vinden geen verstoringen plaats en is bijvoorbeeld visserij niet toegestaan. Zo kunnen we erachter komen hoe het Waddenecosysteem zich ontwikkelt als de menselijke invloeden minimaal zijn. In Nederland zijn Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin sinds 2005 aangewezen als referentiegebied. Elk jaar wordt informatie verzameld om de ontwikkelingen in kaart te brengen. IMARES voert het onderzoek uit en kijkt naar de ontwikkeling van: bodemdieren, mosselbanken, visfauna, zeehonden en vogel.

 

Natuurbeheer

Staatsbosbeheer is de beheerder van Zuiderduin. Toch is er nog nooit actief beheer op dit eiland geweest. De vogelwachters van Rottumeroog houden toezicht op Zuiderduin. Rijkswaterstaat is de beheerder van het water en de bodem van de Nederlandse Waddenzee.

 

Geen toegang

Zuiderduin is het gehele jaar gesloten voor publiek. Zuiderduin kun je zien via de weblog van Staatsbosbeheer. Met de Expeditie Rottumeroog loop je op één kilometer afstand langs Zuiderduin.

 

Bron: waddenzee.nl