Kennis over vis hard nodig

Er is meer kennis nodig over of en hoe bepaalde vissoorten gebruik maken van het Eems-estuarium en de Waddenzee. Die kennis is hard nodig om effectieve beheermaatregelen te kunnen nemen om de verarmde visstand te herstellen en de onderwaternatuur van de Waddenzee robuust te maken. Door vis als graadmeter te nemen voor het onderwaterleven, kan het langjarige effect van natuurherstelmaatregelen goed worden gevolgd. Daarom investeert de Waddenvereniging in het vergroten van kennis over vis in het Eems-estuarium en de Waddenzee door het uitvoeren van een vismonitoring-project in 2019.

Doel van het project

Om te bepalen wat de functies van een gebied zijn voor verschillende vissoorten, zijn veel meetgegevens nodig. De huidige monitoringprogramma’s voor vis in de Waddenzee en het Eems-estuarium zijn te beperkt om een compleet beeld te geven van de visfauna. Kostenoverwegingen spelen een belangrijke rol bij het niet frequenter uitvoeren van de monitoring. Daarom kent het onderzoeksproject ‘Vis in het Eems-estuarium beter in beeld’ een dubbele doelstelling:

  • Intensiveren van het KRW-meetprogramma met maandelijkse metingen om daarmee een completer beeld te krijgen van hoe vis het Eems-estuarium gebruikt
  • Ontwikkelen van een (goedkoper) alternatief voor de huidige KRW-monitoring techniek

Samenvatting onderzoeksresultaten

Het complete onderzoeksrapport