Water is de bron van alle organismen: planten, dieren en mensen. Voor een gezonde Waddenzee is het van levensbelang dat het water schoon is.

Nederland voldoet nog lang niet aan de richtlijnen die vanuit Europa gesteld worden aan de kwaliteit van water. Ook in het waddengebied staat de waterkwaliteit onder grote druk. De Waddenvereniging zet zich op verschillende manieren in voor een schone zee.

 

De Waddenzee is vies

Voor de kwaliteit van ons water gelden strenge regels vanuit Europa. Uiterlijk in 2027 moet al het water in Europa schoon en gezond zijn. Daarnaast moet er binnen heel Europa duurzaam worden omgegaan met water. Dat staat in de Kaderrichtlijn Water: Europese regelgeving die voor alle lidstaten wettelijk is vastgelegd. Bij het niet halen van de doelen kan de Europese Commissie forse boetes opleggen. In zogenaamde stroomgebied-beheerplannen staat precies omschreven welke doelen en maatregelen genomen worden. In Nederland zijn er vier stroomgebieden. De Waddenzee behoort tot twee: de Rijn en de Eems. Op Europese kaarten kleurt Nederland rood vanwege de slechte waterkwaliteit. Nederland scoorde in 2019 zelfs het slechtste van alle Europese landen. Slechts 1 procent van al onze Nederlandse wateren krijgt de status ‘goed’. Dat is zorgwekkend.

Bronnen van vervuiling

Bij vervuiling is het belangrijk om te achterhalen wat de bron is. Soms is dat makkelijk en komt de vervuiling vanuit een vast, aanwijsbaar punt. Meestal komt de vervuiling uit een groter gebied en is de bestrijding een stuk lastiger. Een diffuse bron is niet eenduidig op een bepaalde plek aan te wijzen. Belangrijk om je te beseffen is dat vervuiling een groot, wereldwijd probleem is én dat we allemaal zelf ook onderdeel zijn van het probleem. Hieronder benoemen we een aantal aanwijsbare bronnen van vervuiling voor de Waddenzee.

Dit zijn de aanwijsbare bronnen van vervuiling in de Waddenzee

Waarmee is het waddengebied vervuild?

Zwerfvuil – en dan vooral plastic afval – is een groeiend wereldwijd probleem. Er stroomt veel plastic vanaf de Noordzee (maar ook vanuit het binnenland) de Waddenzee in, of het belandt op de stranden van de Waddeneilanden.

Lees verder

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werden massaal zware metalen, PCB’s en PAK’s in de rivieren geloosd en werd het zeer schadelijke pesticide DDT werd gebruikt. Helaas zijn veel van deze verontreinigingen nog steeds in de Waddenzee te vinden. Daar zitten ook nieuwe stoffen bij.

Lees verder

Werkzame stoffen uit medicijnen komen in het riool terecht via urine of ontlasting, of doordat mensen medicijnen door de wc spoelen. Lang niet alle stoffen uit de medicijnen kunnen in de rioolwaterzuivering uit het water worden gehaald, waardoor een groot deel uiteindelijk in zee belandt.

Lees verder

Wat doet de Waddenvereniging?

  • We zetten druk op het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten om waterverontreiniging te voorkomen. Hiermee pakken we het probleem aan bij de bron.
  • We zetten ons in voor veilige scheepvaart in en boven de Wadden. Hiermee kunnen rampen en meer vervuiling voorkomen worden.
  • We brengen advies uit over rampenbestrijding in het dynamische waddengebied en trainen vrijwilligers die kunnen helpen bij het vangen van met olie besmeurde vogels.
  • Samen met betrokken organisaties en bedrijven organiseren we schoonmaakacties in het waddengebied. Dat doen we met Jut vanaf het land en met CleanUpXL op land en zee.
  • We werken aan meer bewustwording over de gevolgen van een vervuilde zee.

Wake-up call voor de Wadden

Stranden bezaaid met flatscreens, krukjes, my-little-pony’s, schoenen en klapstoelen. En miljoenen plastic korrels en brokken piepschuim die met de wind ver de duinen in en de kwelders op worden geblazen. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verliest het vrachtschip MSC Zoe 342 zeecontainers boven de Waddeneilanden in de Noordzee. Bijna driehonderd vrachtwagens aan troep komt de Noordzee en vervolgens de Waddenzee terecht. Daar zijn ook containers met giftige stoffen bij. Door de stroming en harde noordenwind verandert het waddengebied in één klap in een enorme afvalberg. Het is dé wake-up call dat er echt iets moet gebeuren tegen de groeiende stroom aan afval in onze zeeën en natuurgebieden. Voor de Waddenvereniging is dit het moment om te starten met projecten als Jut en CleanUpXL. Samen met andere organisaties zorgen we er via deze projecten voor dat afval van de MSC Zoe, maar ook ander afval, zowel op het strand als onder water wordt opgeruimd.

Lees meer over CleanUpXL Lees meer over Jut

Scheepvaart moet veiliger

De Waddenvereniging vindt dat zeevervoer veiliger moet. Nederland ligt aan één van de drukst bevaren scheepsroutes ter wereld. Boven onze Waddeneilanden varen grote containerschepen, maar ook olie- en chemicaliëntankers af en aan. De kans dat olie, chemicaliën of containers in de Waddenzee belanden is klein, maar de gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn

Meer over scheepvaartveiligheid