Waddentools Swimway Waddenzee

Er zit steeds minder en kleinere vis in de Waddenzee. Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand kunnen leiden.

Swimway in zicht voor herstel visstand

Waddentools Swimway Waddenzee onderzoekt wat de bottlenecks zijn voor vis in de Waddenzee en hoe daar door middel van beheer iets aan gedaan kan worden. Dit doen we door te onderzoeken hoe vissen gebruikmaken van de Waddenzee en soms door te experimenteren met maatregelen en beheer. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan toetsing en verbetering van beheer, met als doel het leefgebied in de Waddenzee voor vis te verbeteren.

5 vragen over vis

Achteruitgang visstand
Vissen gebruiken de Waddenzee van oudsher als paaigebied, kinderkamer, om te foerageren, te rusten en te overwinteren. Zoals de Waddenzee voor vogels een onmisbare schakel op hun trekroute is, zo is het gebied essentieel in een deel van de levenscyclus van veel vissoorten. Menselijk ingrijpen in het natuurlijke systeem heeft ervoor gezorgd dat de functies van de Waddenzee voor vis onder druk staan. Dit heeft geleid tot achteruitgang van vis in de Waddenzee. Ook worden de vissen gemiddeld kleiner en de echt grote vissen zijn grotendeels verdwenen.

Maatregelen
Om het tij te keren, wordt de laatste jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van de schakel- en kinderkamerfunctie van de Waddenzee. Langs de gehele Waddenzee kustlijn wordt de verbinding met het binnendijkse zoete water verbeterd. Bescherming en herstel van schelpdierbanken moeten voor habitatherstel zorgen. Van al deze maatregelen is echter niet bekend wat ze betekenen voor de functie van de Waddenzee voor vis en de rol van vis in het voedselweb. Aan deze leemten werkt het project Waddentools Swimway Waddenzee.

Het project is onderverdeeld in vijf deelprojecten. Daarin onderzoeken 5 jonge wetenschappers, 5 belangrijke vragen over vis in de Waddenzee:

  • Wat betekenen de randen van het wad voor vis?
  • Wat betekenen schelpdierbanken voor vis?
  • Hoe gebruiken schoolvormende vissen de Waddenzee?
  • Hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee?
  • Wat is het toekomstperspectief voor vis in de Waddenzee?

Artikelen over "Swimway in zicht voor herstel visstand" uit ons Waddenmagazine