Zoutwinning Waddenzee smet op predicaat mooiste natuurgebied

Frisia Zout B.V. kreeg vandaag van de Raad van State groen licht voor zoutwinning onder de Waddenzee. De Raad van State wees de laatste bezwaren van de natuurorganisaties tegen de vergunning voor zoutwinning af. Frisia Zout B.V. heeft nu alle benodigde vergunningen. Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming zijn teleurgesteld. “De Waddenzee is een werelderfgoed en een maand geleden ook nog uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Daar moet je zuinig op zijn. Dan moet je als overheid gewoon durven zeggen: we doen het niet,’ aldus Auke Wouda van de Waddenvereniging. ‘Dit is een smet op de eervolle titel die staatssecretaris Van Dam het gebied gaf.”

 

Chris Braat van Natuurmonumenten is het daar helemaal mee eens. ‘Zoutwinning leidt tot bodemdaling en dat heeft gevolgen voor de wadbodem en de dieren die daar leven. De kans is aanwezig dat trekvogels straks minder voedsel kunnen vinden en vervolgens hun lange vliegtocht niet overleven.’ De natuurorganisaties vinden dat activiteiten die niet aansluiten bij of zelfs afbreuk doen aan de kernwaarden van het Werelderfgoed niet thuis horen in de Waddenzee. Het toestaan van zoutwinning laat zien dat het huidige beleid te kort schiet om zulke activiteiten te weren.

 

Frisia Zout BV zal waarschijnlijk volgend jaar de eerste boring gaan voorbereiden. Het bedrijf is daarbij verplicht om de veranderingen van de wadbodem in de gaten te houden. Dankzij bezwaren van de natuurorganisaties is deze monitoring aangescherpt. ‘We gaan de situatie van de Ballastplaat goed in de gaten houden. Het is te hopen dat een te snelle of te grote bodemdaling op tijd wordt gesignaleerd,’ zegt Chris-Jan van der Heijden van Vogelbescherming. ‘En dat de gevolgen voor de vogels dan beperkt blijven.’ Dat zoutwinning bodemdaling veroorzaakt, staat vast. De ruimte die ontstaat, zal naar verwachting worden opgevuld met zand en slib, afkomstig uit de Noordzee. Het is onbekend wat dat met de samenstelling en het bodemleven van de wadplaten doet. Wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) toonden aan dat bij daling van wadplaten, trekvogels niet meer of minder lang voedsel kunnen zoeken. De zoutwinning is juist gepland in een gebied dat extreem belangrijk is voor onder meer tiendduizenden kanoeten. De Waddenzee is hier heel breed en vogels kunnen dan met het getij mee trekken en zo extra lang voedsel zoeken.

 

De vergunning geeft in principe ruimte om tot 2052 zout onder de Waddenzee te winnen. Hoe lang Frisia Zout B.V. uiteindelijk zout mag winnen, hangt af van de daadwerkelijke zeespiegelstijging. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt elke vijf jaar of de zeespiegelstijging aanleiding geeft om de vergunning in te korten of te verlengen.