Tweede Kamer wil tijdelijke stop vergunningverlening gaswinning waddengebied

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft grote bezwaren tegen de plannen voor gaswinning bij Terschelling. Vandaag is een motie aangenomen waarin de kamer verzoekt tot het opschorten van het verlenen van alle vergunningen voor gaswinning in het waddengebied. Het is positief dat er nu massaal politieke weerstand is tegen deze economische activiteiten die onherstelbare schade kunnen berokkenen aan het unieke waddengebied en het Werelderfgoed Waddenzee.

 

De Tweede Kamer reageerde vandaag met het aannemen van een motie en amendement eindelijk op de grote maatschappelijke onrust tegen mijnbouwactiviteiten in het gebied. Dat kwam in een stroomversnelling na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gang van zaken rond de aardgaswinning in Groningen en de nieuwe plannen voor gasboringen op of bij Terschelling. De Waddenvereniging verzet zich al jaren tegen ouderwetse mijnbouwactiviteiten in het gebied. Niet alleen gaswinning, maar ook zoutwinning vindt de natuurvereniging niet passend en te risicovol in een internationaal toonaangevend natuurgebied.

 

Totdat er een gedegen besluit is genomen over het toekomstige Nederlandse beleid op energie en gaswinning, wil de Tweede Kamer dat alle bestaande en nieuwe vergunningsaanvragen voor gaswinning in het waddengebied bevroren worden. Daarnaast wordt de mijnbouwwet dankzij het amendement van de Partij van de Arbeid zodanig aangepast dat bij toekomstige plannen voor mijnbouw in het waddengebied milieu- en natuurbescherming in brede zin redenen worden om een vergunning te weigeren. ‘Nieuw is dat de politiek de milieu- en natuurbescherming serieus gaat laten meewegen in de besluitvorming rondom de mijnbouwvergunningen. Een doorbraak waar wij heel blij mee zijn, ‘aldus Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

 

Vijftig jaar geleden werd de Waddenvereniging opgericht uit protest tegen plannen om de Waddenzee in te polderen. In 2009 werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed, waarmee er internationale erkenning kwam voor de onvervangbare natuurwaarden van het gebied. ‘Toch bleven vergunningen afgegeven worden voor allerlei economische activiteiten waarvan duidelijk was dat ze niet thuis hoorde in dit gebied.’ De Waddenvereniging hoopt dat de politiek haar beleid nu aanpast op de status dat het gebied heeft. ‘Mijnbouw is een grootschalige industriële activiteit die je niet moet willen in een natuurgebied van wereldklasse Het is goed dat politici dit in de wet willen laten meewegen bij alle nieuwe plannen voor delfstofwinning in het waddengebied.’

 

Ondertussen wordt achter de dijken hard doorgewerkt aan de voorbereidingen voor het boren van een nieuwe zoutmijn onder de Waddenzee. Tegen die mijn hebben natuurorganisaties van meet af aan geprotesteerd. Ook deze delfstofwinning brengt grote risico’s mee voor het gebied. Hoe mooi het nieuws uit Den Haag ook is, het betekent nog niet dat de Waddenzee de wettelijke bescherming heeft die zo’n uniek natuurgebied verdient. De Waddenvereniging roept de regering dan ook op om een stop te zetten op alle nieuwe schadelijke mijnbouwactiviteiten in het gebied.