Leden Waddenvereniging kritisch over windenergie in het waddengebied

Leden van de Waddenvereniging zijn kritisch over de opwekking van windenergie in het waddengebied, maar steunen de energietransitie wel. Dat blijkt uit een in december 2013 gehouden ledenraadpleging. Tijdens een speciale ledenvergadering eind deze maand wordt mede naar aanleiding van de uitkomsten van de representatieve steekproef een nieuw standpunt voor de vereniging vastgelegd. Dit standpunt vormt de basis van de wijze waarop de Waddenvereniging zich te komende jaren zal inzetten op het onderwerp.

 

De laatste tijd buitelen de plannen voor opwekking van windenergie in het waddengebied over elkaar heen. De Waddenvereniging wilde graag van haar leden weten hoe die denken over windmolens in dit natuurgebied met internationale allure. Windmolens leveren schone energie, maar hebben ook effect op de natuur en de beleving van het wad. Hoe het wad ervaren wordt, is lastig in cijfers uit te drukken.

 

Windmolens schadelijk voor natuur en landschap

Uit de steekproef komt een duidelijk beeld naar voren. 97% van de ondervraagden geeft aan dat windenergie niet zomaar mogelijk moet zijn in het waddengebied. De helft van deze leden wijst windenergie in het waddengebied in zijn geheel af, terwijl de andere helft onder voorwaarden mogelijkheden ziet voor windenergie in het gebied. Zowel voor- als tegenstanders van windenergie verwachten dat plaatsing van windmolens het landschap aantast en schadelijk kan zijn voor vogels. Voor alle plannen voor plaatsing van windmolens in het waddengebied moet daarom kritisch gekeken worden naar het effect van de windparken op natuur- en landschapswaarden.

 

Genuanceerd over locaties
De leden gaven ook hun mening over verschillende locaties voor windenergie in het waddengebied. Een meerderheid van de leden wijst plaatsing van windmolens af in duinen, natuurgebieden, de Waddenzee, het Lauwersmeergebied, langs Waddendijken en binnen de 12 mijlszone in de Noordzee. Daar staat tegenover dat plaatsing van windmolens op industrieterreinen, buiten de 12 mijlzone in de Noordzee en langs bestaande infrastructuur door een meerderheid van de leden gesteund wordt. Over plaatsing in het Noordelijk IJsselmeer en de vastelandskust van de Waddenzee zijn de meningen sterk verdeeld (40% voor en 40% tegen, 20% geen mening).

 

Nieuw standpunt

Naar aanleiding van de ledenraadpleging heeft het bestuur van de Waddenvereniging een nieuw standpunt geformuleerd. Het standpunt geeft de kritische houding van de leden weer over plaatsing van windmolens in het waddengebied. Het voorgestelde standpunt is op de website van de Waddenvereniging te lezen. Op 22 februari buigen de leden zich nog een laatste maal over het standpunt in een extra algemene ledenvergadering. Op deze dag wordt het nieuwe standpunt van de vereniging vastgesteld. Alleen leden van de Waddenvereniging hebben stemrecht op deze vergadering. Aanmelden is mogelijk op de website van de Waddenvereniging www.waddenvereniging.nl