Uitdagende toekomstvisie voor Lauwerskust

Tijdens het symposium 50 jaar Lauwersmeer overhandigden vijf ondernemers [1] uit het Lauwersmeergebied het Manifest Lauwerskust aan leden van de Stuurgroep Lauwersmeer [2]. Het is een gezamenlijke visie op de toekomstmogelijkheden van landbouw, natuur, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen in het gebied. Dit vanuit de overtuiging dat de unieke kwaliteiten van de Lauwerskust een uitstekende basis vormen om tot een sterke, gebiedseigen economie te komen, met de ecologische draagkracht als basis.Het Manifest Lauwerskust is opgesteld met steun van de Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee.

Vandaag is de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer. Daarbij kijken we ook naar de toekomst van het gebied, want het gaat niet goed met de regionale economie, de biodiversiteit en er zijn bedreigingen zoals bodemdaling door gaswinning en klimaatverandering. De regio zélf heeft een plan bedacht voor een breed gedragen en duurzame toekomst van de Lauwerskust: het Manifest Lauwerskust. Met 5 bouwstenen voor de toekomst en een zevenpuntenplan om de komende 4 jaar aan te werken, zodat bewoners zich weer kunnen herkennen als kustbewoners van het Wad.

De problemen stapelen zich op
De regio heeft momenteel een aantal serieuze problemen, en deze worden niet minder. De visstand in de Waddenzee is historisch laag en dit heeft een duidelijke relatie met het verlies aan opgroeigebied als gevolg van o.a. de afsluiting van de voormalige Lauwerszee. Door klimaatverandering met o.a. een voorspelde hogere zeespiegelstand en minder zekerheid van aanvoer van zoet water van elders, neemt de verzilting van het landbouwgebied toe. De leefbaarheid in de dorpen staat onder druk door krimp en een afname van voorzieningen. En de mensen herkennen zich niet meer als kustbewoners van het Wad.

Samen aan de slag
De afzenders van het Manifest doen een oproep aan provincies Groningen en Fryslân, gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest om samen te werken aan een breed gedragen toekomstbestendige inrichting van de Lauwerskust. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen ecologie en economie. Johannes Kramer, gedeputeerde in Fryslân en voorzitter van de Stuurgroep Lauwersmeer, en Henk Staghouwer, gedeputeerde in Groningen en plaatsvervangend voorzitter: “Heel mooi dat vanuit het gebied zelf deze toekomstvisie tot stand is gekomen. Het gaat om een gedragen visie van bewoners, overheden, bedrijven en kennispartijen, reden te meer om hier heel goed naar te kijken”.

Nieuw elan voor de toekomst: Manifest Lauwerskust
Vijf ondernemers uit het gebied denken dat het tij gekeerd kan worden. Maar dan wel door uit te gaan van de unieke kwaliteiten van het gebied en de mensen; van de identiteit van de kust, een regionale economie passend bij de specifieke kwaliteit van het gebied en aansluitend bij de pioniersmentaliteit van de mensen. Er liggen in de regio concrete kansen zoals innovatie rond zoetwaterbeheer voor de landbouw en zouttolerante teelten, duurzame energieproductie, elektrische recreatieboten, visserijboten op waterstof en versterking van duurzame recreatie. Dit alles start bij het erkennen en versterken van de natuurlijke kwaliteiten van de Waddenkust.


[1] De afzenders van het Manifest Lauwerskust zijn Albert Keizer, directeur/eigenaar Next Generation

Shipyards B.V., Aaltje Rispens, agrarisch ondernemer, bestuurder proefboerderij SPNA en Potato Valley, Johan Rispens, mede-eigenaar SOLT en duurzaam garnalenvisser, Jelle Bos, directeur/eigenaar Beleef Lauwersoog & Bos Marine Services B.V., Henk Postma, natuurfotograaf, docent fotografie NHL Stenden Hogeschool en wadloopgids.

[2] De Stuurgroep Lauwersmeer is een samenwerking tussen de provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân