Swimway Waddenzee

Het gaat niet goed met de visstand van de Waddenzee, terwijl vis een belangrijke bouwsteen is voor veel ander leven. Met goede beheer- en herstelmaatregelen kunnen we daar verandering in brengen. Waddentools - Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand kunnen leiden.

 

De Waddenzee centraal in het leven van vissen

Ruim 100 vissoorten maken in hun leven gebruik van de Waddenzee. De hoeveelheid vis wisselt sterk door het jaar heen. Vissen zijn er op verschillende momenten en om uiteenlopende redenen. Sommige vissoorten zijn er alleen in de warme maanden, zoals zeebaars. Anderen vind je er juist in de koude maanden, zoals schar. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee vooral in de eerste maanden van hun leven. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat de Waddenzee een onmisbare schakel is tijdens hun leven.

 

Schakelfunctie aangetast

Dat het nu niet goed gaat met de vissen, komt doordat de schakelfunctie van de Waddenzee zwaar is aangetast. Mensen hebben daarin een grote rol gespeeld. We hebben dijken en dammen aangelegd waardoor de trekroute van vis is doorgesneden. Ook zandsuppleties, baggerwerkzaamheden, geïntensiveerde visserij en stijgende zeewatertemperaturen onder invloed van klimaatverandering hebben invloed op de visstand van de Waddenzee. Hoe groot die invloed is en wat de mechanismen zijn, is vaak niet goed duidelijk.

 

Van flyway naar swimway

Het natuurbeleid en -beheer van de Waddenzee was tot nu toe voornamelijk gericht op vogels. Er is daardoor veel kennis opgebouwd over wat van belang is voor welke vogelsoort en wanneer tijdens hun leven. Zo’n aanpak noem je een levenscyclusbenadering. Wat we weten is dat de Waddenzee – net als voor trekvogels – een belangrijk knooppunt is voor vissen. Het Waddentools - Swimway Waddenzee project wil daarom op een vergelijkbare manier als bij trekvogels met voorstellen komen voor goed beheer.

 

Al doende leren

Door het uitvoeren van pilots verkennen we al doende hoe de functie van de Waddenzee voor vis kan worden versterkt. Daarnaast brengen we ook in beeld welke natuur- en verduurzamingsmaatregelen uit het verleden positief hebben uitgepakt voor de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis. Met die kennis in handen, kunnen we werken aan een rijke en complete visstand in de Waddenzee. Via de vis zullen dieren die vis eten profiteren van de genomen maatregelen.

 Wat willen we bereiken?

 • De levenscyclus van vissoorten in de Waddenzee doorgronden (swimway)
 • Knelpunten in de levenscyclus van vissoorten identificeren
 • De effecten van bestaande natuurherstel- en beschermingsmaatregelen op de visstand toetsen
 • Met die kennis verschillende beheermaatregelen testen
 • Op deze manier de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis herstellen

Wat gaat er gebeuren?

 • Nagaan hoe vis zich door de Waddenzee beweegt en welke gebieden hotspots zijn van vis.
 • Vaststellen van knelpunten in de levenscyclus van vissoorten, zodat het beheer verbeterd kan worden.
 • Visvriendelijk inrichten en beheren van kwelders
 • Toetsen hoe beschermde en herstelde schelpdierbanken hebben bijgedragen aan de visstand in de Waddenzee
 • Toetsen of verduurzaming van de visserij op de Waddenzee – bijvoorbeeld door het sluiten van gebieden – bijdraagt aan de visstand.
 • Toetsen wat het effect is van verschillende manieren van afvoeren van water naar zee (spuien) op scholenvormende vissen
 • De aanwezigheid van vissoorten koppelen aan het broedsucces van visetende vogels, zoals sterns

Samen sterk

Wij geloven dat je pas écht dingen voor elkaar krijgt als je de verbinding met anderen zoekt. Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee project werken we met verschillende partijen samen in Nederland.

We voeren het project uit met Rijkuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Wageningen Marine Research en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project, en wordt de samenwerking met beroepsvissers op de Waddenzee gezocht.

 

Het Waddenfonds, het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat Noord Nederland en de Provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland maken het project financieel mogelijk.  Het Swimway project maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools project.

 

Hoe kun je helpen?

Voor verschillende werkzaamheden binnen het project werken we samen met sport- en beroepsvissers, studenten en vrijwilligers. Wil je meedoen? Blijf op de hoogte via het maandelijkse WADDEN nieuws wanneer we extra handen nodig hebben.

Blijf op de hoogte

 Gerelateerd nieuws