Lauwersmeer zoekt de zee weer op

Wie vroeger rondliep in het huidige grensgebied tussen de provincies Groningen en Friesland, zag een zeearm die diep landinwaarts reikte: de Lauwerszee. Met het Manifest Lauwerskust zijn er plannen om de verbinding met de zee weer zoveel mogelijk te herstellen waar dat mogelijk is. Dit is waarom we de grens tussen Lauwersmeer en Waddenzee willen verzachten.

 

1. Klimaatbestendig waddengebied

Door een meer open verbinding te maken tussen de Waddenzee en het Lauwerskustgebied, kan het gebied op een natuurlijkere manier meegroeien met de zeespiegelstijging. Er is dan meer ruimte voor het water en het achterland kan weer aangroeien en ophogen met het zand en slib dat met elk getij wordt meegevoerd. Uiteraard staat waterveiligheid voorop. In plaats van een steeds hogere dijk kun je de kust ook versterken met de aangroei van natuurlijke buitendijkse kwelders, laaggelegen gebieden ophogen met waddenslib of kiezen voor bijvoorbeeld overslagdijken of dubbele dijken.

 

2. Herstel onderwaternatuur

In het waddengebied zijn er nauwelijks nog plekken over waar zoet water zich kan mengen met zout zeewater. Het ontbreken van deze open verbindingen tussen zout zeewater en zoet rivierwater – estuaria – is een belangrijke reden waarom het nu niet goed gaat met de onderwaternatuur van de Wadden. Het aantal vissen in de Waddenzee neemt af en ze zijn ook steeds kleiner. Trekvissen hebben zoet en zout water nodig om hun levenscyclus te voltooien. Er zijn ook vissen die permanent in het brakke water van estuaria leven.

 

In het huidige Lauwersmeer zijn de oorspronkelijke geulen en platen nog goed zichtbaar. Daarmee heeft een hersteloperatie goede kans van slagen.

 

Wil je meer weten?