De strijd tegen gaswinning

De Waddenvereniging is tegen gaswinning onder de Waddenzee, vanwege de risico's op bodemdaling, vervuiling en de impact op het landschap. In de jaren negentig wordt na twintig jaar strijd, toch een vergunning verleend voor gaswinning. Er gelden strenge voorwaarden om schade voor de natuur te voorkomen. Momenteel wordt op vijf locaties vanaf de vaste wal in de Waddenzee gas gewonnen. De Waddenvereniging volgt de effecten op de natuur kritisch. Zodra blijkt dat de Waddenzee de bodemdaling als gevolg van de winning niet meer kan bijhouden of er andere gevolgen optreden, grijpen wij in. Wij verzetten ons tegen nieuwe plannen of voorstellen om meer gas te gaan winnen vanaf bestaande locaties. Ouderwetse mijnbouw vinden wij niet passen in een Werelderfgoed Waddenzee.

 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en abonneer je direct op onze nieuwsbrief!

Waddengebied geen wingewest

Meer gasboringen vanaf Ameland, een proefboring bij Schiermonnikoog en plannen voor een nieuw boorplatform op of bij Terschelling. Op dit moment wordt het waddengebied overstelpt met plannen om meer delfstoffen te winnen. De overheid bekijkt iedere plan afzonderlijk en zoekt elke keer de grens op van wat nog net kan in het waddengebied. Willen wij ouderwetse mijnbouw in een Werelderfgoed Waddenzee  eigenlijk wel? Die vraag stelt de overheid zich tot nu toe nog steeds niet.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging houdt de vinger aan de pols bij de bestaande gaswinning. Er mogen geen boortorens in de Waddenzee worden gebouwd vanwege de landschappelijke impact en de gevaren voor vogels. De huidige gaswinning wordt voortdurend onderzocht en gemonitord. Dit is essentieel om snel in te kunnen grijpen, mochten er effecten op de natuur meetbaar worden. De resultaten van de verschillende onderzoeken volgen wij nauwlettend. We maken ons zorgen over de lange termijn gevolgen van de huidige gaswinning in het waddengebied en hebben bereikt dat er nu aanvullend onafhankelijk onderzoek plaatsvindt.

 

Teveel onzekerheid over de gevolgen op lange termijn

De effecten van gaswinning in de Waddenzee worden intensief onderzocht. Tot nu toe zijn er geen duidelijke effecten waargenomen op de kwelders en wadplaten. In een dynamisch gebied als de Wadden is het ook bijna niet mogelijk om veranderingen een op een aan een activiteit in het gebied toe te schrijven.

 

Bij de gaswinning onder land in Groningen is gebleken dat de gevolgen van de bodemdaling toch heel anders kunnen uitpakken dan vooraf voorspeld. Een onafhankelijke beoordeling van de modellen waarmee voorspellingen worden gedaan over het verloop van de bodemdaling, sedimentatiesnelheid en zeespiegelstijging, is noodzakelijk om het vertrouwen in de modellen te herstellen. De Waddenvereniging heeft ervoor gezorgd dat er een onafhankelijk team van experts gaat onderzoeken hoe betrouwbaar de voorspellingen van bodemdaling zijn en welke fysische achtergronden er bij bodemdaling spelen.

 

Politiek Den Haag, zeg nee!

De Waddenvereniging wil graag met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken aan de politiek dat wij ouderwetse mijnbouw niet vinden passen in een wereldwijd uniek natuurgebied. Voor de nieuwe plannen voor gaswinning is de landelijke politiek nog aan zet. Met voldoende druk vanuit de samenleving kunnen we voorkomen dat het ooit zover komt als nu met zoutwinning. De Waddenvereniging ondersteunt daarom ook van harte de initiatieven die er zijn vanuit de bewoners van het gebied.

 

Gelukkig is er vanuit de politiek al kritisch gereageerd op de plannen. Zo zegt de Provincie Fryslân geen gasboringen meer toe te willen staan. Alleen is de stem van het provinciebestuur slechts adviserend. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken kan op basis van beleid zeggen dat zij vindt dat meer en nieuwe gaswinning niet past bij het Werelderfgoed Waddenzee. Daarmee geeft ze een duidelijk signaal af dat niet alles moet wat volgens bepaalde studies en rapporten kan.

 

Hoe zat het ook alweer?

In de jaren ‘90 wilde NAM op twaalf locaties in en rond de Waddenzee gas winnen. Zes locaties midden in de Waddenzee en nog eens zes aan de randen. De Waddenvereniging verzette zich jarenlang fel tegen de plannen. Onder zware juridische en publieke druk lukte het ons om gasboringen in de Waddenzee zelf te verbieden.

 

Alleen vanaf de vaste wal mag er onder zeer streng toezicht nog wel geboord worden. Er mag alleen geboord worden in een tempo waarin het getij de bodemdaling kan compenseren met voldoende zand en slik. De bodemdaling wordt nauwgezet gemeten. Als de bodem teveel daalt wordt de gaswinning teruggeschroefd of stopgezet. 'Winnen met de hand aan de kraan' heet dat. Op dit moment wordt in het Nederlandse deel van het waddengebied op vijf plekken aardgas gewonnen: Ameland, Blija, Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. De gaswinning in Oostelijk Groningen, heeft ook effect op de Waddenzee.

 

Onherstelbare schade voorkomen

Een van de unieke eigenschappen van het Werelderfgoed Waddenzee is dat het twee keer per dag droogvalt. Miljoenen vogels gebruiken die momenten om voedsel te zoeken op de wadplaten. Zand en slib dat in de Waddenzee wordt afgezet zorgen er voor dat het natuurgebied de stijgende zeespiegel kan bijhouden. Grootschalige activiteiten, zoals gas- en zoutwinning, veroorzaken bodemdaling en beïnvloeden deze sedimenthuishouding. Als die ontregeld raakt, brengt dat schade toe aan het gebied. In het ergste geval kunnen wadplaten verdwijnen. 

 

Steun de Waddenvereniging in het verzet tegen gaswinning. Word lid of meld je aan als donateur.

Gerelateerd nieuws