Versnelde beoordeling effecten baggerwerkzaamheden Waddenzee

Rijkswaterstaat belooft om versneld een beoordeling van de effecten van onderhoudsbaggerwerkzaamheden en -verspreiding op de natuur te gaan uitvoeren. De natuurbeheerder doet dit naar aanleiding van zorgen die wij eerder dit jaar kenbaar maakten in ons bezwaar tegen het verlengen van het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee. We zijn blij dat onze zorgen voor de natuur serieus worden genomen.

Effecten baggeren Waddenzee
Menselijke activiteiten maken de Waddenzee troebeler. Onder andere baggerwerkzaamheden om vaargeulen open te houden, zorgen voor opwervelend slib, en daarmee voor minder zicht en zonlicht voor het leven in de Waddenzee. Zo groeien bijvoorbeeld algen minder goed. Aangezien die algen weer door andere organismen gegeten worden, heeft dat effect op de voedselketen. Ook zorgt baggeren voor minder bodemleven op de plekken waar gebaggerd wordt en waar de bagger weer verspreid wordt in de Waddenzee.

Versnelling effect-beoordeling
De effecten van het baggeren op het Natura2000-gebied Waddenzee zijn in 2016 voor het laatst op een rij gezet. Hierin waren naar onze opvatting o.a. de cumulatieve effecten onvoldoende meegenomen. Omdat het huidige Beheerplan met nog eens 6 jaar wordt verlengd, was het oorspronkelijke idee om ook dan pas een nieuwe beoordeling uit te voeren.  Omdat op een aantal locaties in de Waddenzee meer wordt gebaggerd dan in het Beheerplan staat opgenomen, en we daarvan ook extra effect verwachten, maakten wij bezwaar. Daar wordt nu gelukkig naar geluisterd, wat maakt dat we nu kunnen afzien van verdere juridische stappen.

Rijkswaterstaat aan zet
Rijkswaterstaat verwacht dat de effect-beoordeling naar alle waarschijnlijkheid eind volgend jaar afgerond zal zijn. We hebben dan meer en betere informatie over de schadelijke effecten van baggeren op de natuur van de Waddenzee. De resultaten van de effectmeting zullen inzicht moeten geven in ondermeer de impact van de hoeveelheid, de locaties en manier van baggeren op de verschillende habitats van de Waddenzee. Dit zal ook helpen bij het bepalen van de cumulatieve effecten van alle schadelijke activiteiten in de Waddenzee.