Rechtbank acht omvang garnalenvisserij schadelijk voor de natuur

De rechtbank Noord Nederland heeft het besluit waarbij de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aan Belgische garnalenvissers is verleend vernietigd. De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende is gemotiveerd dat geen sprake is van significante negatieve effecten. De rechtszaak werd aangespannen door de Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee en Natuurmonumenten.

Achtergrond van de rechtszaak
In de Nederlandse kustwateren vissen zowel Nederlandse als Belgische garnalenvissers. Een deel van die kustwateren, waaronder de Waddenzee, zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het vissen in of nabij die Natura 2000-gebieden is een natuurvergunning nodig. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft voor de Belgische garnalenvissers in 2018 zo’n vergunning afgegeven voor de visserij tot en met 2022. Tegen die vergunning hebben de natuurorganisaties, nadat een bezwaar daartegen was afgewezen, beroep ingesteld bij de rechtbank, omdat zij vinden dat de schade aan de natuur te groot is en dat het ministerie in die vergunning extra maatregelen had moeten opnemen om die schade te beperken of de vergunning had moeten weigeren.

Mogelijk blijvende schade aan natuurwaarden
Van de natuur in Natura 2000-gebieden moet het zeker zijn dat de schade door menselijke activiteiten, zoals garnalenvisserij, niet zó groot is, dat de natuur achteruit blijft gaan of dat de natuurdoelstellingen niet meer gehaald kunnen worden. De rechtbank heeft niet alleen gekeken naar de gevolgen van garnalenvisserij door de Belgische garnalenvissers maar daar ook de gevolgen van de Nederlandse garnalenvisserij bij betrokken. Dat moet ook op grond van de natuurwetgeving.

De rechter stelt nu dat bodemberoering, bijvangst en verstoring van andere soorten significante effecten kunnen hebben op de natuur.

Wat betekent dit?
De uitspraak heeft op de specifieke vergunning van de Belgische garnalenvissers geen effect, omdat de vergunningsperiode in 2022 afliep. De uitspraak heeft wel grote gevolgen voor de garnalenvisserij nu en in de toekomst. Zowel de Belgische als de Nederlandse garnalenvissers hebben een nieuwe natuurvergunning nodig. Het ministerie van LNV zal bij het verlenen van die vergunning met deze uitspraak rekening moeten houden. Het ministerie heeft 6 weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Wat wil de Waddenvereniging?
De natuur van de Waddenzee is het waard om te beschermen en herstellen. Dat hebben we met zijn allen onderkend en daar zijn afspraken over gemaakt. Intensieve garnalenvisserij hoort niet thuis in een kwetsbaar natuurgebied. Wij pleiten voor meer rust en ruimte voor de Waddenzee, waar plek is voor een duurzame vorm van visserij.