Nieuws uit het waddengebied

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Hieronder de onderwerpen waarop we actief zijn en wat de grootste zorgen van de Waddenvereniging zijn.

Door de gaswinning van energiebedrijf Vermillion en de zoutwinning van Frisia blijkt de bodem in Franekeradeel meer gezakt dan was voorzien. Wetterskip Fryslan uitte daarover haar zorgen, vanwege de consequenties voor de waterhuishouding. De Waddenvereniging is van mening dat dergelijke ontwikkelingen zich niet mogen voordoen rond de Waddenzee. Daarom is de vereniging fel tegenstander van […]

De grote actie van de Waddenvereniging van vorig jaar oktober tegen de laagvliegoefeningen van Defensie in de Marnewaard heeft niet kunnen voorkomen dat daar opnieuw laagvliegoefeningen zijn gepland. De Waddenvereniging zal de activiteiten van Defensie in het gebied wel nauwlettend volgen, maar dit keer wordt geen grote actie opgetuigd. Dit heeft o.a. te maken met […]

Toename van stikstof en fosfaat in de jaren zeventig en tachtig zorgt voor een verdubbeling van de hoeveelheid algen en bodemdieren in de Waddenzee. Ook de soortensamenstelling van algen, bodemdieren en wadvogels verandert. Sterke afname van fosfaat in de jaren negentig geeft wederom een verandering in soorten, maar de totale biomassa blijft nu gelijk. Deze […]

Het nieuwe kabinet trekt 150 miljoen euro extra uit voor water en kust, met het oog op de verwachte klimaatverandering. En op de VROM-begroting van 2007 is, door toedoen van de Tweede Kamer, 5 miljoen euro uitgetrokken voor natuurlijke klimaatbuffers. Dit betekent een zeer adequaat antwoord op de voorstellen van de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties […]

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit (LNV) heeft bepaald dat de schietoefeningen richting de Razende Bol zonder natuurvergunning mogen doorgaan. Ondanks deze negatieve beslissing, waartegen de Waddenvereniging bezwaar zal aantekenen, zijn er ook winstpunten voor de natuur behaald. In ieder geval zal er tot 3 maart niet geschoten worden.

De commissie voor de milieueffectrapportage adviseert afvalbedrijf Omrin om in de milieueffectrapportage over de afvalverbrander in Harlingen duidelijk aandacht te besteden aan de nut en noodzaak van de bouw van deze afvalverbrander. Ook moet Omrin de keuze voor de locatie Harlingen nader motiveren. Daarnaast stelt het advies dat duidelijk moet worden gemaakt wat er gebeurt […]

Dinsdag 6 februari jl. was het helaas zo ver: de NAM heeft een begin gemaakt met het oppompen van waddengas. Een dag die we jarenlang met succes hebben weten te voorkomen. Een dag die we liever nooit zouden meemaken, maar nu komt het er toch van. Door druk van de Waddenvereniging op de NAM is […]

De afgelopen dagen zijn op het strand tussen Den Helder en Petten en op het strand van Texel enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie, die ook over een lengte van 40 kilometer op het strand is aangespoeld. Monsters zijn voor onderzoek naar het Rijksinstituut voor Integraal Waterbeheer en […]

De Waddenvereniging is blij met het besluit van Defensie de schietoefeningen bij Fort Erfprins richting de Razende Bol twee weken op te schorten. De minister van LNV gaat dan een beslissing nemen of al dan niet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is vereist voor deze oefeningen. Bovendien heeft Defensie aan IMARES opdracht […]