Zonder ingrijpen verdrinkt de Waddenzee deze eeuw

Het voortbestaan van de Nederlandse Waddenzee wordt ernstig bedreigd door de gecombineerde gevolgen van bodemdaling en de mondiale klimaatverandering. Nog binnen de 21ste eeuw dreigt grootschalige verdrinking van het gebied. Extra bodemdaling door zout- en gaswinning vergroot dit risico, ook op lange termijn. Dit zijn de conclusies uit een uitgebreid literatuuronderzoek dat wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm in opdracht van de Waddenvereniging heeft uitgevoerd.

De internationale literatuurstudie maakt voor het eerst een vertaling van de nieuwste inzichten van de mondiale zeespiegelstijging naar de regionale zeespiegelstijging in de Noord- en Waddenzee. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de zeespiegelstijging in de Waddenzee en de door delfstoffen veroorzaakte bodemdaling kon worden gecompenseerd door sedimentatie van zand en slib.

Maar de zeespiegelstijging gaat wellicht nog sneller dan gedacht, na-ijleffecten van bodemdaling na stoppen van gaswinning blijken structureel te worden onderschat en het sediment in het waddengebied is niet ongelimiteerd beschikbaar. Deze nieuwe inzichten leiden tot de conclusie dat het ‘hand aan de kraan’-principe bij delfstoffenwinning ongeschikt is als borgingsmechanisme om verdrinking te voorkomen.

Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling dreigt het unieke karakter van het Waddengebied met de droogvallende platen verloren te gaan voor toekomstige generaties. Miljoenen vogels zijn voor hun voedsel ook afhankelijk van deze wadplaten. “Mensen die het rapport lezen schrikken zich rot, de gevolgen van de mondiale klimaatverandering voor de Waddenzee zijn veel groter dan tot nu toe werd aangenomen”, vertelt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. "Maar het rapport stelt ook dat we er nog wel wat aan kunnen doen."

Lees meer over het rapport op waddenvereniging.nl/toekomstwaddenzeePublicatiedatum: 11-05-2017