Hogere windmolens Emmapolder niet vergund

Het ministerie van LNV heeft geen vergunning verleend voor de bouw van 17 windmolens met een hoogte van 150 meter in de Emmapolder (ten westen van de Eemshaven). LNV concludeert dat de windmolens zorgen voor een te grote aantasting van het landschap. Er zouden geen significante effecten te verwachten zijn op vogels of zeehonden. De Waddenvereniging bestudeert nog of deze conclusie terecht getrokken is.
Vier initiatiefnemers hadden een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet aangevraagd om de huidige windmolens in de Eemshaven en de Emmapolder te slopen en te vervangen door een kleiner aantal windmolens, die echter drie keer zo hoog zijn. In de natuurbeschermingswetvergunning wordt afgewogen of de windmolens kunnen worden toegestaan als gekeken wordt naar effecten op:

  • gewone zeehond;
  • vogels;
  • landschappelijke schoonheid en natuurschoon;
  • rust.

Eemshaven Geconcludeerd wordt dat zowel de windturbines in de Emmapolder als die in de Eemshaven “een significante negatieve invloed hebben op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon in de Waddenzee en de Dollard”. Voor de Eemshaven, waar vergunning verleend is voor 68 windmolens met een hoogte van 150 m, geldt echter dat de bestaande bebouwing en de geplande energiecentrales al een industrieel karakter geven aan dit gebied. In de Emmapolder is – buiten de huidige windmolens – geen landschapsverstorende bebouwing aanwezig. Wanneer de huidige windmolens op termijn verdwijnen, zal er daar weer sprake zijn van een open, onverstoord landschap. Daarom is er geen vergunning verleend voor nieuwe windmolens in de Emmapolder. Vogelsterfte LNV heeft geconcludeerd dat er voor de rust, voor de gewone zeehond en voor vogels geen significante effecten te verwachten zijn. Weliswaar wordt verwacht dat er jaarlijks enkele honderden vogels zullen sterven, doordat ze geraakt worden door een wiek van een windmolen. Vergeleken met de normale sterfte van de vogels in het Waddengebied is dit aantal echter zo laag dat het geen reden is voor LNV om de vergunning te weigeren. De Waddenvereniging bestudeert nog of deze conclusie terecht getrokken is.