Waddenvereniging tekent bezwaar aan tegen verlenging Beheerplan Waddenzee

De Waddenvereniging heeft bezwaar aangetekend bij Rijkswaterstaat tegen de verlenging van het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee. Belangrijkste reden hiervoor is dat er beter gekeken moet worden naar de effecten van baggeren op de natuur. De verwachting is dat het baggeren de komende jaren verder toeneemt en er worden geen concrete keuzes gemaakt om hier wat aan te doen.

Beheerplan is belangrijk

Voor elk N2000 gebied moet elke zes jaar een beheerplan opgesteld worden. Hierin staat bijvoorbeeld wat er moet gebeuren om de natuur in een goede staat te houden of te krijgen. Daarnaast worden in het beheerplan Waddenzee voorwaarden gesteld aan allerlei activiteiten, zoals het onderhoudsbaggerwerk in de Waddenzee. Daarvoor is dan geen vergunning meer nodig.

Beheerplan Waddenzee geruisloos verlengd

Het oude beheerplan gold van 2016-2022 en is met zes jaar verlengd, tot 2028. Er is geen nieuwe beoordeling gemaakt van het effect van bijvoorbeeld de baggeractiviteiten op de Waddenzee. Dat is raar, want de laatste beoordeling van het baggeren is al zes jaar oud. Het is belangrijk om dit soort beoordelingen regelmatig opnieuw te doen, omdat wetenschappelijke en juridische inzichten regelmatig veranderen.

Schadelijke effecten baggeren

Ook over de effecten van baggeren zijn inmiddels nieuwe inzichten. Bij het opstellen van het vorige beheerplan is bijvoorbeeld nauwelijks gekeken naar cumulatieve effecten: de effecten van het baggeren opgeteld bij de effecten van andere activiteiten in de Waddenzee, zoals schelpenwinning, visserij en kabelaanleg. Ook zijn er nieuwe inzichten over hoe kwetsbaar bepaalde delen van de Waddenzee zijn, waaronder gebieden waar gebaggerd wordt. Dit had opnieuw beoordeeld moeten worden.

Specifiek: vaargeul De Boontjes

Voor de vaargeul De Boontjes (Kornwerderzand – Harlingen) is vorig jaar nog speciaal gekeken naar de effecten van de sterk toegenomen baggeractiviteiten. Daaruit bleek duidelijk dat de situatie zonder baggeren of met veel minder baggeren voor de natuur een stuk gunstiger is. Het zou logisch geweest zijn om deze inzichten mee te nemen in een nieuw beheerplan..

Bereikbaarheid eilanden

Grootste knelpunt bij baggeren is al jarenlang de vaargeul Holwerd – Ameland. Hier wordt al 24 uur per dag gebaggerd, maar het lukt niet de vaargeul groot genoeg te houden. Er zijn allang ideeën hoe je dit beter in kunt richten en dus een heleboel kosten, ook voor de natuur, kunt vermijden (zie ook Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden klaar – Programma naar een Rijke Waddenzee). Wie gaat hier een knoop over doorhakken, op tijd voor de nieuwe veerbootconcessies?