Nieuw Kabinet belooft Tweede Kamer: bescherming Waddenzee op 1

Het nieuwe Kabinet lijkt op een héél andere manier te kijken naar de Waddenzee. Dat bleek overduidelijk uit het eerst debat over de Wadden dat dit nieuwe Kabinet met de Tweede Kamer op 25 januari voerde.

Minister neemt zorgen kamer serieus.

Of het nu ging over de aanlanding van groene stroom, over de controversiële plannen voor nieuwe aardgaswining vanuit Ternaard of om reguleren van de containervaart; telkens bleek de Minister de zorgen van de Kamer serieus te nemen. Zowel de Minister van Klimaat & Energie (Jetten, D66) als de Minister van Natuur & Stikstof (van der Wal-Zeggelink, VVD) benadrukten het grote maatschappelijke belang van de natuur die geen stem heeft. ‘Het is aan ons om de natuur goed mee te wegen’, vertelde Minister Jetten aan de aanwezige Kamerleden. ‘Natuur is noodzakelijk’ voegde Minister van de Wal-Zeggelink daar aan toe. ‘Ze is kwetsbaar, heeft zelf geen stem en heeft ons nodig om beschermd te worden. Eerst de natuur op orde dan economische ontwikkeling.’, aldus de Minister tijdens het debat.

De natuur voorop: in nieuw beleidskader én bij afronding vergunningsprocedure gaswinning

Er werd veel toegezegd en beloofd in het debat. Bijvoorbeeld over een nieuw beleidskader voor de bescherming van de Waddenzee waarvoor het Kabinet de regie neemt en waarbij de natuur voorop staat bij besluiten over de Waddenzee. Iets waar de Waddenvereniging al jarenlang op aandringt.

Er werden nog geen toezeggingen gedaan door de nieuwe Ministers over de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. De Staatssecretaris voor Mijnbouw (Vijlbrief, D66) was ook aanwezig en gaf duidelijk aan dat draagvlak voor mijnbouw ook van belang is, los van alleen maar de wetten en regels. ‘Het is duidelijk dat er geen draagvlak is voor gaswinning onder de Waddenzee’, vertelde hij de Kamer. En hij vatte de inzet van het Kabinet goed samen met de belofte ‘de natuur voorop te stellen en met die insteek de lopende procedure af te ronden.’

Oordeel UNESCO over mijnbouw Waddenzee

Opvallend was dat het Kabinet in het debat aankondigde zelf nog een oordeel van UNESCO te gaan vragen over de toelaatbaarheid van deze mijnbouw onder het Werelderfgoed Waddenzee. Dat oordeel van UNESCO moet dan wel snel komen om nog mee te spelen in de juridische beoordeling van de concept-vergunning. Of dat lukt is niet duidelijk.

Mijnbouw en werelderfgoedstatus onverenigbaar

Duidelijk is wel dat het Werelderfgoed Bureau van UNESCO al in november aan het toen demissionaire Kabinet liet weten dat mijnbouw en de werelderfgoedstatus ‘onverenigbaar’ met elkaar zijn. Die brief werd na Kamervragen hierover openbaar gemaakt. Voor UNESCO geldt dat bij het behoud van werelderfgoederen over de hele wereld de bescherming van de unieke waarden op 1 komt. Voor Werelderfgoed Waddenzee is dat de natuur. Zo lijken het Kabinet en UNESCO het eens: natuurbescherming komt op 1 voor de Waddenzee. Dat geeft hoop.