Zorgen over extra vertroebeling Eems

De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de zogenaamde getijdesturing met het Emssperrwerk. Duitsland wil deze stormvloedkering inzetten om te voorkomen dat er slib de Eems op gaat. Het gevolg is waarschijnlijk dat het deel van de Eems stroomafwaarts van het Emssperrwerk troebeler wordt. Daar zit ook het hele Nederlandse deel van de Eems-Dollard bij. Er wordt in Nederland juist hard gewerkt om dit deel van de Eems minder troebel te maken. De Waddenvereniging heeft een reactie ingediend met het verzoek de effecten van de plannen goed te onderzoeken. Bekeken moet worden of de negatieve effecten van de plannen opwegen tegen de positieve.


Geen zuurstof is geen leven

De Eems is al jaren veel te troebel. Dat geldt voor het Nederlandse deel van de Eems, maar nog veel meer voor het Duitse deel van de rivier tussen Papenburg en Leer. Door de extreem hoge concentraties slib in het water, is de rivier daar in de zomer vrijwel zuurstofloos. De hoge slibgehaltes komen door de verdiepingen voor de scheepvaart en deels ook door het steeds verder inpolderen van de Eems en de Dollard. Voor de natuur is dit een groot probleem. Als er geen zuurstof is, kan de natuur niet uit de voeten. Het zuurstofloze gebied is bovendien een obstakel voor trekvissen.

Stroming afremmen voor minder slib

Het meeste slib wordt vanuit zee naar de rivier aangevoerd. Door het uitdiepen van de vaargeulen komt de vloed snel op. Snelstromend water kan veel slib meenemen. De eb gaat langzaam. Langzaam stromend water kan minder slib meenemen. Het slib blijft dus bovenstrooms hangen.


Nu is er een stormvloedkering in de Eems, die de vloed misschien kan afremmen: het Emssperrwerk. Door de kering deels dicht te zetten met opkomend tij, komt er minder slib de Eems in, is het idee. Dit is uitgeprobeerd en bleek een duidelijk effect op de slibgehaltes te hebben. Nu staat die stormvloedkering in het smalle deel van de Eems, bij Gandersum (net stroomopwaarts van de Dollard). Het lijkt erop dat het gedeeltelijk dicht zetten van het Emssperrwerk benedenstrooms van het Emssperrwerk juist extra vertroebeling veroorzaakt.

 

Effecten op vogels en vissen nog onduidelijk

De komende tijd wordt er een milieueffectrapportage opgesteld voor deze getijdesturingsplannen met het Emssperrwerk. Onder andere de Waddenvereniging is gevraagd om aan te geven wat er in die milieueffectrapportage onderzocht moet worden. De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de effecten zijn op de slibconcentratie in het water aan beide kanten van het Emssperrwerk. Maar die concentratie is afhankelijk van allerlei zaken, zoals hoe lang en wanneer het Emssperrwerk precies dichtgezet wordt en wat de effecten daarvan zijn op de stromingen en de waterstanden. Uiteindelijk is natuurlijk de vraag wat dat alles voor effect heeft op bijvoorbeeld vissen en vogels.

 

Duidelijke antwoorden nodig

Ook andere Nederlandse partijen hebben gereageerd op de Duitse plannen. De Waddenvereniging hoopt dat de milieueffectrapportage goed antwoord gaat geven op alle vragen en duidelijk maakt of dit plan nu alles bij elkaar positief of negatief is voor de Eems.


Meer lezen?

>> Onze reactie op de plannen voor getijdesturing met behulp van de Eemskering (PDF)

Publicatiedatum: 01-02-2021