Voor de zomer besluiten over gebruik Waddenzee

Op 1 december sprak de Tweede Kamer over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. Dat wordt het nieuwe beleid voor het waddengebied als het aan de regering ligt. Minister Van Nieuwenhuizen zegde, na vragen van De Groot (D66), toe dat er in de Uitvoeringsagenda knopen doorgehakt gaan worden over in ieder geval visserij, mijnbouw, scheepvaart en toerisme. De Uitvoeringsagenda is een concrete uitwerking van de doelen die in de Agenda staan en moet er deze zomer liggen.


Doelstellingen behalen

De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is al jaren “een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”. De Waddenvereniging vindt dat het ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 geen beleidskader biedt en heeft er geen vertrouwen in dat de doelstelling met de Agenda bereikt gaat worden. Zeker omdat uit recente rapporten van de Nederlandse regering aan de EU blijkt dat de natuur van het waddengebied nog steeds verslechtert.

 

2050 is streefjaar

De Waddenvereniging is blij met de toezegging. ‘Onze kritiek was dat de ontwerp-Agenda geen besluiten bevat. Daardoor wordt niet duidelijk hoe we de hoofddoelstelling voor de Waddenzee, een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap, gaan halen.’ De minister gaf aan dat het Uitvoeringsprogramma juist bedoeld is om de hoofddoelstelling te halen, uiterlijk in 2050.

 

IenW verantwoordelijk 

Het debat gaf, na vragen van Laçin (SP), ook duidelijkheid over wie er nu eigenlijk bij moet houden wat het totale effect menselijke activiteiten in het waddengebied op de natuur is. Dat is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Nu wordt nog vooral per activiteit beoordeeld wat de effecten zijn. De Waddenvereniging gaat IenW er op aanspreken dat deze optelsom er ook daadwerkelijk komt.

 

Waarden Waddenzee beter beschermen

Verder diende Dik Faber (CU) een motie in over het uitwerken van rust, ruimte en stilte in duidelijke criteria. Dit zijn belangrijke waarden van de Waddenzee die officieel beschermd zijn, maar omdat ze ook redelijk vaag zijn, worden ze gemakkelijk aan de kant geschoven. Hopelijk gaat de motie helpen om deze bescherming beter op orde te krijgen.

 

Mijnbouw Waddenzee

Er was specifieke aandacht voor mijnbouw onder de Waddenzee. Hierover komt in februari een brief van het ministerie van EZK. Van Esch (PvdD) vroeg in een motie alvast om uitwerking van afbouw van scenario’s voor zout- en gaswinning.


Meer lezen?

>> Pleidooi voor één samenhangend natuurherstelprogramma Waddenzee 

>> Zó staat de waddennatuur ervoor

>> De staat van alle leefgebieden en diersoorten in één tabel

>> Op 10 punten moet het beter met de Waddenzee

>> De natuur beschermen is al jaren het doel van de overheid. Dit gaat er mis

>> Al eerder trokken we aan de bel over de Staat van de Wadden


Publicatiedatum: 02-12-2020