Defensie vraagt natuurvergunning aan

Het ministerie van Defensie heeft een aanvraag ingediend voor een natuurvergunning voor hun vliegactiviteiten bovende Vliehors. Zandplaat de Vliehors is een groot natuurgebied aan de westkant van Vlieland. Met jachtvliegtuigen en helikopters schiet Defensie er op doelen. In een natuurvergunning wordt vastgelegd wat wél en niet kan om schade aan de natuur te voorkomen. De Waddenvereniging voert al jarenlang op allerlei manieren actie voor duidelijke regels om verstoring en vervuiling tegen te gaan. We zijn blij dat de vergunning – die al in 2008 was toegezegd – nu eindelijk is aangevraagd.

Vertraging

Het waren kritische vragen van de Waddenvereniging aan de staatssecretaris die er in 2008 toe leidden dat het vergunningsproces door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in gang werd gezet. Het hele proces voor de vergunning van de Vliehors heeft vele vertragingen gekend. 

 

Toetsing schade natuurwaarden

Om een vergunningaanvraag bij het ministerie van LNV in te dienen moeten de militaire activiteiten worden getoetst op schade aan de natuurwaarden. Hiervoor heeft Defensie een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld.  De conclusie van Bureau Waardenburg is dat: er voldoende gegevens voor handen zijn om vast te stellen dat ten gevolge van het gebruik van de Vliehorsrange significant negatieve effecten op het behalen van de natuurdoelstellingen met zekerheid niet zullen optreden. In de kamerbrief van 27 oktober jl. aan de Tweede Kamer is te lezen dat de Waddenvereniging en Natuurmonumenten deze conclusie niet delen.

 

Toeristenbus wél schadelijk, schieten niet?

In eerdere beoordelingen van de Vliehors Express, een grote strandbus die met toeristen over de Vliehors rijdt, is vastgesteld dat significante effecten op de natuur niet zijn uit te sluiten. Hoe kunnen militaire activiteiten dan geen effect hebben? Dit kan de Waddenvereniging absoluut niet met elkaar rijmen. Omdat het ministerie van LNV nu moet beslissen over de vergunningaanvraag zal de Waddenvereniging deze vraag aan dit ministerie stellen. Zeker nu ook uit de zesjaarlijkse evaluatie van de Europese natuurdoelstellingen blijkt dat de natuur van de Waddenzee nog steeds verder achteruit gaan. Lees hier meer daarover.

 

Luchtmacht wil zichzelf maatregelen opleggen

Gelukkig erkent Defensie in de kamerbrief dat ondanks de conclusies van Bureau Waardenburg dat hun vliegactiviteiten wel gevolgen hebben voor de natuur in het waddengebied. Daarom wil de Koninklijke Luchtmacht zichzelf maatregelen opleggen om de effecten van het vliegen op de beschermde natuur te verminderen. Dat waarderen de natuurorganisaties. Maar Natuurmonumenten en de Waddenvereniging  vinden de nu voorgestelde maatregelen nog te beperkt. Daarom gaan we verder in gesprek met de Luchtmacht om meer winst te bereiken voor de kwetsbare natuur in de Waddenzee.