Provincies moeten meer werk maken van natuurtaken

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In die wet zijn veel taken en bevoegdheden voor natuurbescherming naar de provincies gegaan. Een aantal natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, hebben daarom in kaart laten brengen hoe de provincies hun nieuwe werk uitvoeren. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming’ uitgebracht. Het onderzoek is gebaseerd op openbare beleidsstukken van de provincies met als peildatum eind maart 2019.

Natuurdoelen niet gehaald

Wat blijkt? Er is veel verschil tussen provincies, maar er is vooral reden tot zorg: met de huidige inzet van de provincies worden de natuurdoelen niet gehaald. De provincies moeten dus harder aan de slag! De natuurorganisaties roepen de provincies op daadkrachtiger aan het werk te gaan met het behoud van de natuur en herstel van biodiversiteit.

 

Weinig Wadden

Wat halen we over de Waddenzee uit het onderzoek? De drie waddenprovincies, Noord-Holland, Fryslân en Groningen lijken in hun beleid weinig aandacht te besteden aan de Waddenzee. Voor het behoud van het open landschap van de Wadden heeft alleen de provincie Groningen doelstellingen opgenomen in de natuurvisie. Alle drie de provincies verwijzen naar de komende Gebiedsagenda 2050 voor de Wadden.

 

Wie doet wad?

De Rijksoverheid maakte geen deel uit van het onderzoek, terwijl het Rijk voor de Waddenzee belangrijke bevoegdheden heeft, zoals vergunningverlening voor gaswinning en visserij. Andere vergunningen worden dan weer door de provincies verleend. Dat is lastig, want wie houdt zo het overzicht van de totale effecten op de Waddenzee? Ook een probleem: het Rijk moet aan de ene kant van de dijk de natuurdoelen halen en de provincies aan de andere kant. Wie neemt dan het initiatief om de natuur aan beide kanten van de dijk beter bij elkaar te brengen met brakke natuurgebieden en vismigratieroutes? Hopelijk worden er in de Gebiedsagenda 2050 voor de wadden goede afspraken gemaakt over dit soort problemen.

 

Het onderzoeksrapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming’ vind je hier.