Stikstof een kans

Samen met de andere groene organisaties pleit de Waddenvereniging voor een grote omslag in de discussies over de stikstofproblematiek. De overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is de stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als kans om de natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen. Op 11 december is een plan van aanpak aangeboden aan minister-president Rutte en minister van Landbouw Schouten.

Biodiversiteit gaat achteruit

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Vergeleken met de ons omringende landen is de natuur echter schaars en verkeert ook nog in een slechte staat van instandhouding. De hoeveelheid stikstof die in deze gebieden terecht komt is hoog en staat herstel in de weg. Zo is de biodiversiteit van de duinen op de Waddeneilanden sterk achteruitgegaan. Karakteristieke broedvogels, zoals de tapuit, dreigen daar te verdwijnen. Dat terwijl de Nederlandse duinen uniek in de wereld zijn. Nergens anders kom je dit ecosysteem in deze omvang tegen.

 

Ook slecht voor onze gezondheid

Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid. Een daling van stikstofemissies heeft een positief effect op de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater, luchtkwaliteit en volksgezondheid. Bovendien kan het kabinet met lange termijn investeringen in verschillende sectoren – van landbouw, wegverkeer tot luchtvaart – een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke omslag naar een mooi, duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig Nederland.

 

Voor de natuur en álle Nederlanders

De aanbevelingen van de natuurorganisaties zijn hier te vinden. Deze gezamenlijke oproep is opgesteld door WWF, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, SoortenNL en Landschappen NL.