Waddenvereniging in gesprek met Tweede Kamer over containerramp

Welke lessen kunnen geleerd worden van de containerramp met de MSC Zoë? Hoe kunnen we een soortgelijke ramp in het vervolg voorkomen? Op woensdag 10 april gaat de Tweede Kamer om tafel met (ervarings)deskundigen om zich hierover te laten informeren. De Waddenvereniging is uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek.

Lessen in beeld

Er zijn nog steeds veel vragen over de containerramp: over de oorzaak, de respons van diensten en overheden, de bergingsoperatie en de gevolgen voor de natuur, visserij en recreatie in het waddengebied bijvoorbeeld. Op alle vlakken zijn er lessen te leren en verbeteringen mogelijk in regels, procedures en samenwerkingen. Deze lessen en verbeteringen wil de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer graag in beeld hebben.

 

Hoe gaat het Ronde Tafel gesprek

Het rondetafelgesprek duurt drie uren. Elk uur wordt de containerramp vanuit een ander invalshoek onder de loep genomen. In het eerste blok de bestuurlijke invalshoek, het tweede blok natuur, milieu en omgeving en in het laatste blok staat het maritieme deel centraal. De Waddenvereniging is samen met Stichting De Noordzee, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen en de Vissersbond voor het blok natuur, milieu en omgeving uitgenodigd. Elke partij krijgt drie minuten om de belangrijkste lessen te delen, daarna kunnen de Kamerleden vragen aan de deskundigen stellen.

 

Inbreng van de Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft samen met Stichting de Noordzee voor het gesprek een position paper opgesteld. We zien op drie belangrijke onderdelen lessen om te leren naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoë en eerdere incidenten:

  1. Kansen op een incident te verkleinen en een volgende ramp voorkomen;
  2. Goed opruimen en monitoren om de effecten voor ecologie en economie te verkleinen;
  3. Informatievoorziening over en tijdens incidenten verbeteren.

De tekst van de position paper van de Waddenvereniging en Stichting De Noordzee vind je op de website van de Tweede Kamer. Hier vind je ook alle andere position papers die zijn opgesteld.

 

Verbetering nu en in de toekomst

Het gesprek kan behulpzaam zijn voor de resterende opruimwerkzaamheden, maar er zal ook gekeken worden naar de toekomst. Zo is het de vraag of de huidige regels rond containers, het sjorren van de lading op schepen en de stevigheid en vindbaarheid van containers verbeterd moet worden en zo ja hoe. Voldoen de nationale en internationale regels? 

 

Gesprek bijwonen

Een rondetafelgesprek is altijd openbaar. Wilt u erbij zijn? Het gesprek is woensdag 10 april van 13.00 uur tot 16.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer. Neem een geldig legitimatiebewijs mee en meld u tijdig bij de hoofdingang (Plein 2). Na een scanprocedure mag u naar de zaal en krijgt u een plek toegewezen.

Help ook mee en steun op uw manier