Garnalenvissers vissen komende jaren steeds duurzamer

Vandaag heeft de Waddenvereniging, samen met Natuurmonumenten, Stichting de Noordzee en Wereld Natuur Fonds, haar handtekening gezet onder een hernieuwd akkoord met de garnalenvissers en het ministerie van Economische Zaken over het duurzamer vissen in beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust.

In de komende 3 jaar gaan de vissers verschillende maatregelen doorvoeren waardoor de bijvangst wordt verminderd, ook gaan ze stapsgewijs lichtere vistuigen gebruiken waarmee de druk op de zeebodem wordt verminderd. Belangrijke maatregelen om het herstel van onder andere de lage visstand te ondersteunen. Hiernaast worden delen van de Nederlandse kustwateren gesloten voor de garnalenvisserij. Hier krijgt het bodemleven de ruimte en rust om zich ongestoord te ontwikkelen. Gecombineerd met een uitgebreid onderzoeksprogramma de komende jaren wordt ook geinvesteerd in het beter in beeld krijgen van de effecten van vele decennia van intensieve slepende garnalenvisserij op het bodemleven en vispopulaties.

 

Het akkoord betreft verder de afspraak dat als het verduurzamen van de vistechniek niet voor 2020 wordt gerealiseerd er aanvullende gebieden op zee worden gesloten voor de garnalenvisserij. Dit alles om een halvering van de druk van de garnalenvisserij te garanderen. De Waddenvereniging is tevreden met de gemaakte afspraken die de constructieve koers die er met de verschillende visserijvormen op het wad in de afgelopen jaren zijn gemaakt ook met de garnalenvissers wordt voortgezet. Het vissen in beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee vraagt om te vissen met oog voor de natuurwaarden. Dit vraagt om ruimte voor de waardevolle natuurwaarden én voor de visserman.