Gebiedsagenda Wadden 2050

Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. Dat vindt niet alleen de Waddenvereniging, maar is ook al jaren het doel van de overheid.

Waarom komt er een Gebiedsagenda?

In 2007 is het bestaande beleid voor de Waddenzee vastgesteld. Het zou tien jaar gelden, maar inmiddels is dat al langer. De opvolger voor het bestaande beleid is de Agenda voor het Waddengebied 2050 (kortweg: de Gebiedsagenda). Deze is op 9 juli 2020 door het Bestuurlijk overleg waddengebied vastgesteld. De Gebiedsagenda geldt niet alleen voor de Waddenzee, maar gaat ook over de vastelandskust, de Waddeneilanden en de Noordzeekustzone.

 

Wat is dat, een Gebiedsagenda?

Het ministerie van Infrastructuur en Water maakt Gebiedsagenda’s voor alle grote wateren van Nederland. Er zijn bijvoorbeeld al Gebiedsagenda’s voor de Noordzee en het IJsselmeer. De Gebiedsagenda voor het waddengebied begint met een toekomstdroom hoe het wad er in 2050 uit kan zien. Daarna wordt uitgewerkt wat voor problemen er nu zijn, waardoor de toekomstdroom nog een droom is. De Gebiedsagenda stelt vervolgens voor hoe de problemen aangepakt kunnen worden, zodat we die toekomstdroom wél kunnen realiseren.

 

Het is niet verplicht om een Gebiedsagenda op te stellen. Zo’n agenda heeft dus geen duidelijke, formele status. De opstellers spreken af dat ze de Gebiedsagenda samen uit gaan voeren. Het opstellen van het Gebiedsagenda Wadden wordt getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Water. Andere ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen, het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties hebben input geleverd.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging heeft tijdens het opstellen van de Gebiedsagenda input geleverd op allerlei onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat in de Gebiedsagenda duidelijk komt te staan dat de natuur verbeterd moet worden en het open landschap beschermd. Er moet echt werk gemaakt gaan worden van het verbeteren van de natuurwaarden.

 

De Waddenvereniging is teleurgesteld over de Gebiedsagenda: de kans is klein dat dankzij deze agenda de hoofddoelstelling voor de Waddenzee gehaald wordt. Die hoofddoelstelling is al jaren een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap. De Gebiedsagenda bevat geen gestructureerde aanpak, gericht op het halen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee. Lastige dossiers als visserij, gaswinning en energieopwekking zijn geen stap vooruit gekomen. Er worden wel doelen geformuleerd, maar het blijft onduidelijk hoe die gehaald gaan worden.

 

Geen steun Gebiedsagenda

De Waddenvereniging heeft besloten de Gebiedsagenda niet te steunen. Wél blijven wij ons inzetten voor een betere bescherming voor de natuur en het open landschap. Deze zomer hebben wij formeel gereageerd op de Ontwerp-Gebiedsagenda en concrete suggesties gedaan voor verbetering. Alle inspraakreacties worden nu bekeken, maar het is maar de vraag of dit zal leiden tot veranderingen. We hebben onze reactie ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Die heeft de Ontwerp-Gebiedsagenda op de agenda staan voor een overleg op 1 december van 17.00 uur tot 23.00 uur. Eerder was het de bedoeling dat de Ontwerp-Gebiedsagenda op 5 november besproken zou worden, maar de Kamer heeft dit al een paar keer verschoven. Lees hier wat wij vinden dat er moet veranderen.

 

Lees verder:

>> De natuur beschermen is al jaren het doel van de overheid. Dit gaat er mis

>> Zó staat het waddennatuur ervoor

>> Nieuw beleid is grabbelton aan wensen en ideeën

>> Rapport ‘Evaluatie Structuurvisie derde nota Waddenzee’ d.d. 20 januari 2016
>> Officiële website Gebiedsagenda Wadden 2050

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden