Één beheerder
De Waddenvereniging wil dat er zo snel mogelijk één beheerder komt voor het waddengebied met:

- hart voor het wad
- kennis van het wad
- voldoende geld en mensen
- die iedereen mee kan krijgen in zijn plannen.

Op dit moment zijn heel veel organisaties die allemaal iets doen aan Waddenzee Werelderfgoed. Zoveel, dat er gesproken wordt over een bestuurlijke spaghetti. Niemand weet meer wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het wad.

Bekijk ook de video met uitleg!

Goed beheer en beleid Waddenzee

Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. Dat vindt de Waddenvereniging, maar blijkt ook uit de Rijksoverheid evaluatie van het beleid voor de Waddenzee. 

 

 

Bestuurlijke spaghetti

Er zijn veel organisaties die allemaal iets doen aan Waddenzee Werelderfgoed. Zoveel, dat er gesproken wordt over een bestuurlijke spaghetti. Niemand weet meer wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het wad. In het regeerakkoord van 2017 werd vastgelegd dat er “één beheerautoriteit voor de Waddenzee komt die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer”. Daarmee leek er eindelijk meer duidelijkheid te komen en kreeg het verbeteren van de natuurkwaliteit en het landschap weer prioriteit.

 

Nieuwe structuur

Uiteindelijk presenteren Minister Schouten (LNV) en Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 20 juni 2019 in de Verzamelbrief Wadden hoe de nieuwe structuur, mét een beheerautoriteit, eruit komt te zien.

Om het beleid en het beheer van de Waddenzee in goede banen te leiden, komen er drie nieuwe organen: een Beheerautoriteit Waddenzee, een Bestuurlijk Overleg Waddengebied en een Omgevingsberaad Waddengebied. De nieuwe structuur moet in 2020 gaan werken.

  • Beheerautoriteit Waddenzee

De beheerautoriteit heeft als doel samenhang te geven aan het natuurbeheer, het visbeheer en waterbeheer van de Waddenzee. Daardoor moet uiteindelijk de natuurkwaliteit van de Waddenzee verbeteren. Kern van de beheerautoriteit is een klein team van twee directeuren en enkele medewerkers. Zij moeten zorgen dat er een Integraal Beheerplan komt en dat dit uitgevoerd wordt. Hiervoor werken ze samen met de bestaande beheerders, zoals de Waddenunit van LNV, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer. De Waddenvereniging is geen beheerder, maar een onafhankelijke vereniging van waddenliefhebbers die opkomt voor de belangen van het wad. We houden dus in de gaten wat de beheerautoriteit doet, maar zijn geen onderdeel van deze samenwerking.
  • Omgevingsberaad Waddengebied

Het omgevingsberaad is ingesteld om de stakeholders van het waddengebied een stem te geven. Denk bijvoorbeeld aan natuur- en milieuorganisaties, vissers, havens en recreatie, maar ook aan de wetenschap. Zij praten in het omgevingsberaad met overheidsvertegenwoordigers over bijvoorbeeld de beleidsvoorstellen die naar het Bestuurlijk Overleg Waddengebied gaan. Over deze voorstellen en andere zaken mag het omgevingsberaad gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook kan het omgevingsberaad nieuwe thema’s aan de orde stellen.

  • Bestuurlijk Overleg Waddengebied

In het bestuurlijk overleg zitten alle overheden (Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen) bij elkaar. Zij overleggen over beleid voor de Waddenzee, maar ook voor het grotere waddengebied. Verder stemmen ze andere zaken rond het waddengebied met elkaar af. Het bestuurlijk overleg stelt ook de Gebiedsagenda Wadden 2050 vast.

 

Wat vindt de Waddenvereniging ervan?

Voldoet deze structuur aan ons droombeeld van één beheerder? Niet echt. We missen een helder kader, waarin staat wat deze drie organen nu eigenlijk voor elkaar moeten gaan krijgen. Goed beheer begint met een heldere koers en duidelijke beleidskeuzes. Die moeten vastgelegd worden in een integraal en ambitieus beleidskader, waarin de hoofddoelstelling voor het Werelderfgoed Waddenzee centraal staat: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

Daarnaast komt er wel één beheerautoriteit, maar die krijgt geen geld en geen bevoegdheden. De bestaande beheerders blijven allemaal bestaan, maar moeten gecoördineerd gaan worden door de beheerautoriteit. De Waddenvereniging denkt dat het een flinke klus gaat worden voor de beheerautoriteit om echt het verschil te gaan maken voor het wad.

 

Het omgevingsberaad en het bestuurlijk overleg zullen in de praktijk moeten gaan laten zien dat ze meer zijn dan overlegclubs. Die zijn er al genoeg in het waddengebied. Er is behoefte aan heldere keuzes, die eindelijk een gezondere waddennatuur dichterbij gaan brengen en die zorgen voor een goed beschermd open landschap. De Waddenvereniging is benieuwd of het de nieuwe organen gaat lukken om hier stappen in te zetten.

 

Voorlopig hebben we daar weinig vertrouwen in. We hebben daarom samen met andere natuurorganisaties de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Schouten (LNV) en premier Rutte een brief gestuurd met punten die verbeterd moeten worden. Hopelijk kan er nog wat veranderd worden en komt er zo een integraal en ambitieus beleid, een goed, samenhangend beheer en een gezonde Waddenzee!

 

Gebiedsagenda Wadden 2050

Deze brief aan de ministers en de premier ging ook over de Gebiedsagenda Wadden. Zomer 2020 moet deze ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ klaar zijn. In de Gebiedsagenda moet het nieuwe beleid voor de wadden opgenomen worden. Zo moet erin komen te staan hoe het wad er in 2050 uit moet zien. Ook vind je in de Gebiedsagenda de eerste ideeën hoe dat doel bereikt kan worden. Overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties werken samen aan het opstellen van de Gebiedsagenda.

Ook de Waddenvereniging leverde een actieve bijdrage. We vinden het belangrijk dat er concrete stappen in komen te staan voor een betere bescherming van de waddennatuur en het open landschap. De eerste concepten stelden ons niet gerust: te weinig ambitie, te weinig aandacht voor natuur en landschap en geen heldere keuzes. Vandaar dat we in de brief ook hebben gevraagd of de ministers en de premier in willen grijpen in het proces, zodat er straks een beleid ligt waar het wad echt mee vooruit kan. Op dit moment hebben wij zo weinig vertrouwen in een goede uitkomst in dit proces, dat we hebben besloten om er niet meer aan mee te werken. Hopelijk komen de premier en de ministers met een antwoord waardoor we weer verder kunnen.

Ook jij kunt invloed uitoefenen op het beleid van de WaddenMeer informatie: